bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/T/262/5/12 Przetarg nieograniczony na wymianę okien i drzwi w budynkach żłobków

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 21 marca 2012 roku                                                  Numer sprawy: MZŻ/T/262/5/12


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 87850-2012 z dnia 21.03.2012


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na wymianę okien i drzwi w budynkach żłobków została zawarta umowa z:


P.W. AKCENT sp. z o.o.
26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 61K
Cena z VAT – 350 531,18 zł


Numer sprawy : MZZ/T/262/5/12                                                      Łódź, dnia 13 marca 2012r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na wymianę okien i drzwi w budynkach żłobków została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

Oferta nr 2
P.W. AKCENT sp. z o.o.
26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 61K
Cena z VAT – 350 531,18 zł – 100 pkt

Ofertę złożyły również firmy:

Oferta nr 1
ALU-IDEAL Sp. z o.o. Wierzchosławice 37A, 88-140 Gniewkowo, cena z VAT – 400 709,03 zł – 87,5 pkt
Oferta nr 3
Lubelskie Centrum Okien Urszula Opydo, ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin, cena z VAT – 390 111,28 zł – 90 pkt
Oferta nr 4
PPHU TEL-POŻ-SYSTEM „ISKRA” Sp. z o.o., ul. Krańcowa 11, 61-022 Poznań, cena z VAT – 605 435,36 zł – 58 pkt
Oferta nr 5
EURO OKNA –PLUS sp. z o.o, ,37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 82B, cena z VAT – 441 105,55 zł – 79,5 pkt
Oferta nr 6
Systemy okienne Kuczyk ZUM Sp. Jawna, ul. Kolejowa 58, 40-602 Katowice, cena z VAT – 395 606,97 zł – 88,6 pkt
Oferta nr 7
TOP-PLAST R. Szeligowski, K. Czajka, A. Synowiec Spółka jawna ul. Dworcowa 32, 95-063 Rogów
Cena z VAT – 393 182,82 zł – 89 pkt
Oferta nr 8
Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin, cena z VAT – 356 574,36 zł – 98 pkt
Oferta nr 9
PUPH ELTEX T.R. ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, cena z VAT – 447 474,00 zł – 78 pkt
Oferta nr 10
Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe „BUDREM”, ul. Witosa 80, 25-561 Kielce
Cena z VAT – 361 456,19 zł – 97 pkt
Oferta nr 11
Studio Okno Sp. z o.o., Antoniew, ul. Słowiańska 129, 95-070 Aleksandrów Łódzki
Cena z VAT – 415 373,84 zł – 84 pkt
Oferta 13
PBIUH Marian Pancer, ul. Rzgowska 100/102, 93-163 Łódź, Cena z VAT – 858 558,15 zł – 41 pkt
Oferta nr 15
PBU „WIKTOR” Sp.j. ul. Kolejowa 8, 97-500 Radomsko, cena z VAT – 408 257,65 zł – 86 pkt
Oferta nr 16
Makarski Okna i Drzwi sp.j., ul. Broniewskiego 10, 93-162 Łódź, cena z VAT –385 880,95 – 91 pkt
Oferta nr 17
PAFO PRODUKCJA PCV I AL. Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, Jadwinin 29, cena z VAT – 353 966,04 zł – 99 pkt
Oferta nr 19
PPHU BUD HAD Antoni Jędraszek ul. Piłsudskiego 3, 95-200 Pabianice, cena z VAT – 597 462,37 zł – 59 pkt
Oferta nr 20
P.I. HEMAR, Bechcice – Kolonia 8, 95-083 Lutomiersk, cena z VAT – 461 924,00 zł – 76 pkt
Oferta nr 21
FHU ALPLAST ul. Studzienna 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, cena z VAT – 386 486,16 – 91 pkt

Wykonawcy wykluczeni, oferty odrzucone
1. TEOKNA s.c. Dzikowo 56, 78-6200 Wałcz - oferta 12 – wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 2 ustawy Pzp – wykonawca nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą tj. na okres od 30.03.2012 do dnia 04.04.2012r. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 – została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2. EXPRES OKNA Kystyna Fryś, ul. Sienkiewicza 117, 42 – 583 Bobrowniki – oferta 14 – oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 6 – zawiera błędy w obliczeniu ceny. Wykonawca przy obliczeniu ceny brutto dla żłobka nr 23 zastosował złą stawkę VAT, tj. 22% zamiast 23%.
3. PRUB „FORBUD” ul. Bronisin 4, 93-619 Łódź - oferta nr 18 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 – treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie dołączył drugiej strony formularza ofertowego i tym samym nie udzielił wymaganej gwarancji i nie zaakceptował warunków udziału w postępowaniu.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 19 marca 2012 roku.
Dziękujemy za udział w przetargu.

MZŻ/T/262/5/12                                                                                          Łódź, dnia 23lutego 2012r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
BZP 53892-2012 z dnia 23.02.2012r.


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, informuje że na podstawie art. 12a ustawy Pzp wprowadzono zmiany treści ogłoszenia.
W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 6 marca 2012r do godz.10:00.
Poniżej zamieszczono wykaz zmian w dokumentach przetargowych.


1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


1.1. Po zmianach:
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są:
4. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 5 - bądź kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 06.12.2011 r.
5. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj. po 06.09.2011 a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie stwierdzające, że nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego – złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

1.2. Po zmianach:
VIII. Wadium

2. Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert Wadium może być wnoszone w następujących formach:
· pieniądzu – przelewem na konto MZŻ w Łodzi: GETIN Noble Bank S.A. Oddział w Łodzi, ul. Wodna 39/41, Nr rachunku: 64 1560 0013 2026 0000 0185 0004 z zaznaczeniem „Wadium – przetarg nieograniczony na wymianę okien w budynkach żłobków, MZŻ/T/262/5/12” . Wniesienie wadium Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, czyli do godz. 10:00 w dniu 6 marca 2012.

1.3. Po zmianach:
IX. Termin związania ofertą
Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 04.04.2012 r.


1.4. Po zmianach:

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, pokój nr 11 (sekretariat) nie później niż do dnia 6 marca 2012r. do godz.10:00.
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 6 marca 2012 r. o godz.10:15 w pokoju nr 11 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi adres jw.


2. załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Po zmianach:
3.Warunki szczegółowe wykonania robót zmieniono przez uszczegółowienie:
3.1

 • Drzwi i ścianki wiatrołapu wykonane z profili aluminiowych „ciepłych”
 • Drzwi zewnętrzne (wejściowe wykonane z profili aluminiowych) winny być wyposażone w elektrozaczep z wyłącznikiem, klamkę jednostronną od strony wewnętrznej i gałkę od strony zewnętrznej w ilości 1 kpl. do każdego żłobka.
 • zolacyjność akustyczna – średnie tłumienie ok. Rw 32dB
 • Pozostałe warunki pkt. 3.1. pozostają bez zmian.


3. załącznik nr 3 – przedmiar robót dla żłobka nr 20 (do pobrania)

1. załącznik nr 3 – przedmiar robót żłobek nr 20 po zmianach pdf
2. załącznik nr 3 – przedmiar robót żłobek nr 20 po zmianach ath

Numer sprawy MZŻ/T /262/5/12                                                             Łódź, dnia 14 lutego 2012r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr BZP 43432-2012 z dnia 14.02.2012

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5 000 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie okien i drzwi w budynkach żłobków.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia - do dnia 14.08.2012 roku zgodnie z harmonogramem określonym w siwz.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b. posiadania wiedzy i doświadczenia
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej
e. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,
f. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych
w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 pkt
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 1 marca 2012 do godz.10:00
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy
15. Zamówienie uzupełniające – zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
16. Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:
a. merytorycznych – Janusz Wielemborek - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych
b. formalnych - Anna Majewska - starszy inspektor ds. administracyjno– ekonomicznych
w godz. 8-15, tel. 632-23-61 wew. 32, 42 632-24-08 wew. 32 ; 42 639-98-27 wew. 32, fax 42 632-23-61, kom. 515 062 503
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
- 45420000-7 – roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Do pobrania:

 1. siwz
 2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 3. załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 4. załącznik nr 3 - przedmiar robót pdf
 5. załącznik nr 3 - przedmiar robót ath
 6. załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków
 7. załącznik nr 5 – oświadczenie o nie zaleganiu z opłaceniem podatków
 8. załącznik nr 6 – szkic okien i drzwi
 9. załącznik nr 7 - wzór umowy

 

Łódź, dnia 16 lutego 2012 rokuMiejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 16 lutego 2012 roku wpłynęło zapytanie:


„ 1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi aluminiowych zamiast stalowych?
2. Prosimy o podanie, w których oknach należy zastosować moskitiery?”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Miejski Zespół Żłobków w Łodzi udziela odpowiedzi:


1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi aluminiowych zamiast stalowych.
2. Moskitiery należy zastosować do następujących okien:

żłobek nr 6
- 1,07m x 1,97m - 2 szt.
- 0,84m x 0,86m - 1 szt.

Żłobek nr 20
- 1,45m x 1,74m - 2 szt.

Żłobek nr 23
- 1,10m x 1,94m - 2 szt.
- 0,87m x 0,85m - 1 szt.

Żłobek nr 29
- 1,10m x 1,94m - 2 szt.
- 0,84m x 0,86m - 1 szt.


Łódź, dnia 17 lutego 2012 roku


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wymianę okien i drzwi w budynkach żłobków.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 17 lutego 2012 roku wpłynęło zapytanie:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy w drzwiach zewnętrznych należy zastosować szybę bezpieczną tylko od strony wewnętrznej? Natomiast od strony zewnętrznej szybę zwykłą o g.4mm?
2. Prosimy o konkretne wskazanie ilości cięgien umożliwiających uchylanie okien z poziomu podłogi (na klatkach schodowych)? Ilość ww. mechanizmów jest niezbędna do wykonania prawidłowej wyceny.
3. Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj ramki Zamawiający miał na myśli pisząc „ciepła ramka” w zestawie szybowym 4/16/4 o wsp. U- 1,1 W/m2 K?
4. W związku z zapisem Specyfikacji Technicznej dotyczącym okien PCV w gatunku pierwszym, prosimy
o wyjaśnienie czy Zamawiający nie dopuszcza wykonanie okien z recyklatu?
5. Prosimy o podanie klasy z jakiej należy wykonać okna PCV: A czy B?

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Miejski Zespół Żłobków w Łodzi udziela odpowiedzi:

1. Zamawiający wymaga zastosowania szyby bezpiecznej we wszystkich drzwiach zewnętrznych od strony wewnętrznej (folia bezpieczeństwa antyrozpryskowa).
2. Należy zastosować łącznie 4 sztuki cięgien umożliwiających uchylanie okien z poziomu stropu (spocznika).
3. Pod pojęciem „ciepła ramka” Zamawiający rozumie taki element dystansowy w zestawie szybowym, który ograniczy zjawisko tzw. mostka termicznego i zapobiegnie osadzaniu wilgoci wewnątrz szyby.
4. Zamawiający nie dopuszcza wykonania okien z recyklatu.
5. Okna PCV należy wykonać w klasie A.

Sprostowanie do zapytań z dnia 17.02.2012


Pytanie nr 5: Prosimy o podanie klasy z jakiej należy wykonać okna PCV: A czy B?
Było: Okna PCV należy wykonać w klasie A.
Winno być: Okna należy wykonać w klasie A lub B.

Łódź, dnia 23 lutego 2012 roku


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniach 21 – 22 lutego 2012 roku wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wymianę okien i drzwi w budynkach żłobków.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Miejski Zespół Żłobków w Łodzi ujawnia treść zapytań i udziela odpowiedzi:

I GRUPA ZAPYTAŃ
1. Dotyczy konstrukcji aluminiowych z jakiego aluminium mają one zostać wykonane, z profili ciepłych czy zimnych. Dodam, że aluminium ciepłe ma przeznaczenie do stosowania na zewnątrz budynku, a zimne wewnątrz budynku.
• Wiatrołapy
• drzwi przeszklone za wiatrołapem
• elementy przeszklone za wiatrołapem
• drzwi przeszklone za naświetlem
Odpowiedź 1 : Wszystkie profile aluminiowe winny być wykonane z profili ciepłych.

2. Kolejne pytanie związane jest ze szkleniem wiatrołapów jakie ma być zastosowane konstrukcjach aluminiowych - wiatrołapy, tak jak to napisano w punkcie 3.1. Wykonanie nowych okien z PCV i drzwi alu. Naświetla wiatrołapów szyby zespolone 4/16/4 a drzwi w wiatrołapach z szybami bezpiecznymi 4/16/33.1.
Odpowiedź 2: Wszystkie szyby wiatrołapu szklone szybami zespolonymi 4/16/4, a w drzwiach zewnętrznych przeszklonych dodatkowo naklejona folia bezpieczeństwa antyrozpryskowa od strony wewnętrznej.

3. W jakich oknach mają być zastosowane parapety stalowe powlekane białe, jaka ma ich długość, szerokość i ilość.
Odpowiedź 3: Parapety stalowe zewnętrzne powlekane białe o szerokości 30 cm mają być zastosowane we wszystkich oknach zgodnie z przedmiarami (załącznik nr 3) i rysunkami (załącznik nr 6).

4. Żłobek nr 6 ul. Elsnera 12. W przedmiarze znajdują się okna o wymiarach 840x860 szt. 3, natomiast w załączniku nr 6 nie są one uwzględnione. Czy mają one zostać ujęte w obliczeniach?
Odpowiedź 4: W przedmiarze robót dla żłobka nr 6 w opisie w poz. 2 załącznika nr 3 omyłkowo ujęto okna o wymiarach 840x860 w ilości 3 szt., lecz ilość podana w sumowaniu ich nie uwzględnia. Suma pozycji 2 przedmiaru jest właściwa i nie podlega zmianie.

5. Żłobek nr 20 ul. Wioślarska 27. W przedmiarze znajduje się informacja o oknach 2850x1940 szt. 7 natomiast w załączniku nr 6 okien tych jest szt. 8. Ile okien ująć w wyliczeniach?
Odpowiedź 5: W wyliczeniach należy ująć 8 szt. okien.

6. Żłobek nr 20 ul. Wioślarska 27. Dodatkowo w przedmiarze znajduje się błąd policzono dwukrotnie drzwi balkonowe 1070x2630 szt. 6 w pozycji 2 i 8, oraz drzwi stalowe 970x2050 szt. 1 w pozycjach 2 i 15.
Odpowiedź 6: Ze względu na błędy w poz. 2 przedmiaru robót - załącznik nr 3 żłobek 20 - ulegnie wymianie cały przedmiar robót dla tego żłobka.

7. Dotyczy okna na klatce schodowej najwyżej usytuowanego, do którego otwarcia mają być zastosowane cięgna w ilości 4 szt. na wysokości nie wyżej niż 150 cm. W którym Żłobku znajduje się to okno, na jakiej wysokości będzie ono zainstalowane, która to pozycja na rysunku. Chodzi o to by odpowiednio dodać długości i ilości cięgien, oraz odpowiednią cenę podać do konkretnej pozycji w ofercie.
Odpowiedź 7: W każdym żłobku na klatce schodowej należy ująć po 1 cięgnie o długości 2 m dla okien o wymiarach:

 •  żłobek nr 6 – 870 x 860, szt 1,
 • żłobek nr 20 – 1470 x 820, szt 1,
 • żłobek nr 23 – 870 x 850, szt 1,
 • żłobek nr 29 - 800 x 840, szt 1.

II GRUPA ZAPYTAŃ
1. Proszę o podanie koloru stolarki aluminiowej?
Odpowiedz 1: Cała stolarka (aluminiowa, stalowa, PCV). ma być wykonana w kolorze białym.

2. Proszę o określenie wyposażenia drzwi aluminiowych? Czy mają być wyposażone w samozamykacz i pochwyty, czy może tylko w klamkę obustronną?
Odpowiedz 2: Drzwi zewnętrzne (wejściowe wykonane z profili aluminiowych) winny być wyposażone w elektrozaczep z wyłącznikiem, klamkę jednostronną od strony wewnętrznej i gałkę od strony zewnętrznej w ilości 1 kpl. do każdego żłobka.

3. Czy cała stolarka aluminiowa jest stolarką zewnętrzną i należy ją wykonać z aluminium ciepłego? Jeżeli są elementy wewnętrzne to prosimy o podanie które
Odpowiedz 3: Cała stolarka aluminiowa jest stolarką zewnętrzną i winna być wykonana z ramką ciepłą.

4. Czy cała stolarka aluminiowa ma być wyposażona w pakiety szybowe z szybą bezpieczną od wewnątrz, czy tylko same drzwi?
Odpowiedz 4: Wszystkie szyby wiatrołapu szklone szybami zespolonymi 4/16/4, a w drzwiach dodatkowo naklejona folia bezpieczeństwa antyrozpryskowa od strony wewnętrznej

5. Czy izolacyjność akustyczna 32dB podana jest dla całego okna, czy dla pakietu szybowego? Dla pakietu szybowego o budowie 4/16A/4 współczynnik izolacyjności akustycznej Rw wynosi maksymalnie 31dB.
Odpowiedz 5: Zamawiający dopuszcza zamontowanie pakietu szybowego o izolacyjności akustycznej 31dB.

6. W specyfikacji jest zapisane o ciepłej ramce. Prosimy o określenie czy wystarczy zastosować ramkę stalową, czy musi być plastikowa? Ramka stalowa również ogranicza efekt roszenia szyb.
Odpowiedz 6: Pod pojęciem „ ciepła ramka” Zamawiający rozumie taki element dystansowy w zestawie szybowym, który ograniczy zjawisko tzw. mostka termicznego i zapobiegnie osadzaniu wilgoci wewnątrz szyby.

7. W specyfikacji jest zapis: okna powinny posiadać stopniowany uchył. Ten element stosuje się w skrzydłach o wysokości powyżej 1000mm. W specyfikacji żadne z okien nie przekraczają tej wysokości. W związku z tym prosimy określić czy wystarczy sama mikrowentylacja.
Odpowiedz 7: W specyfikacji technicznej w warunkach szczegółowych pkt 3.1 jest zapis „ okna i drzwi winny być wyposażone w okucia metalowe rozwierno – uchylne i rozwierne, posiadać stopniowy uchył. Pod pojęciem stopniowy uchył Zamawiający rozumie możliwość uchylenia skrzydła bez stopniowania. Sama mikrowentylacja nie wystarcza.

III GRUPA ZAPYTAŃ
1. Dotyczy drzwi aluminiowych, mają być zastosowane obustronnie klamki czy pochwyty
Odpowiedz 1: Drzwi zewnętrzne (wejściowe wykonane z profili aluminiowych) winny być wyposażone w elektrozaczep z wyłącznikiem, klamkę jednostronną od strony wewnętrznej i gałkę od strony zewnętrznej w ilości 1 kpl. do każdego żłobka.

2. Dotyczy drzwi stalowych, znajdują się na zewnątrz czy wewnątrz budynku?
Odpowiedz 2: Drzwi stalowe są drzwiami zewnętrznymi.

3. W drzwiach stalowych mają być zastosowane obustronne klamki czy pochwyty?
Odpowiedz 3: W drzwiach stalowych mają być zastosowane obustronne klamki.

4. Czy w drzwiach stalowych zastosować też dwa zamki? Jeśli tak to jeden z nich ma mieć atestowaną wkładkę antywłamaniową klasy „C”
Odpowiedz 4: W drzwiach stalowych mają być zastosowane dwa zamki i jeden z nich ma być z wkładką atestowaną antywłamaniową klasy „C”.

5. Czy naświetla w drzwiach stalowych mają być przeszklone czy pełne?
Odpowiedz 5: Naświetla w drzwiach stalowych mają być przeszklone.

6. Czy w drzwiach aluminiowych i stalowych mają być zastosowane samozamykacze?
Odpowiedz 6: Zamawiający nie przewiduje zastosowania samozamykaczy.

Łódź, dnia 23.02.2012r.


     Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 23 lutego 2012 roku wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wymianę okien i drzwi w budynkach żłobków.
     Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Miejski Zespół Żłobków w Łodzi ujawnia treść zapytań i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: Drzwi aluminiowe (przeszklone z naświetlem 1 szt.) – jakie aluminium zastosować ciepłe czy zimne? (drzwi wewnątrz budynku czy na zewnątrz)
Odpowiedz 1: Wszystkie profile aluminiowe winny być wykonane z profili ciepłych.

Pytanie 2: Dot. Specyfikacji technicznej, 3.Warunki szczegółowe wykonania robót, 3.1. Wykonanie nowych okien PCV i drzwi z Alu, *okna na klatce schodowej najwyżej usytuowane powinno być dostosowane do otwarcia przy pomocy cięgna z poziomu stropu nie wyżej niż 150cm 4 szt, które to są okna?
Odpowiedz 2: W każdym żłobku na klatce schodowej należy ująć po 1 cięgnie o długości 2 m dla okien o wymiarach:
· żłobek nr 6 – 870 x 860, szt 1,
· żłobek nr 20 – 1470 x 820, szt 1,
· żłobek nr 23 – 870 x 850, szt 1,
· żłobek nr 29 - 800 x 840, szt 1.

Pytanie 3: Dot. Załącznika nr 6 str. 2 – rozumiemy , iż drzwi przeszklone za wiatrołapem są wewnątrz budynku i należy zastosować aluminium zimne? Analogicznie do poszczególnych żłobków.
Odpowiedz 3: Wszystkie profile aluminiowe winny być wykonane z profili ciepłych.

Pytanie 4: W przedmiarze pojawia się określenie drzwi stalowe, natomiast w załączniku nr 6 nie ma żadnej informacji które to są drzwi stalowe? Prosimy o konkretne wskazanie.
Odpowiedz 4: Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są załączniki nr 3 i 6, w których są pokazane drzwi stalowe.
Załącznik nr 3:

 • żłobek nr 20 przedmiar poz. 15 ( 0,97x2,05 szt1),
 • żłobek nr 23 przedmiar poz. 15 (0,97x2,36 szt 2)
 • żłobek nr 29 poz. 15 (0,97x2,36 szt 2)
 • żłobek nr 6 poz. 16 (0,97x2,36 szt 2)

Pytanie 5: Czy drzwi pełne z naświetlem ( stalowe?) mają być z naświetlem aluminiowym czy PCV?
Odpowiedz 5: Drzwi pełne wraz z ościeżnicą i naświetlem powinny być jednorodne ( stalowe, aluminiowe).

Sprostowanie do zapytań z dnia 17.02.2012

Pytanie nr 5: Prosimy o podanie klasy z jakiej należy wykonać okna PCV: A czy B?

Było: Okna PCV nalezy wykonać w klasie A.

Winno być: Okna nalezy wykonać w klasie A lub B.

Łódź, dnia 27 lutego 2012 roku

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wymianę okien i drzwi w budynkach żłobków.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 24 lutego 2012 roku wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na wymianę okien i drzwi w budynkach żłobków.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Miejski Zespół Żłobków w Łodzi ujawnia treść zapytań i udziela odpowiedzi:

Pytanie
Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez pojęcia:
· wymiana przewodów kabelkowych ( 10m)
· wyłącznik, przełącznik 1-biegunowy lub przycisk na konstrukcji stalowej- aluminiowej? (2szt)
· wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej
· badanie linii kablowej o ilości żył do 4
Odpowiedz
Zamawiający pod ww. pojęciem rozumie prace odtworzeniowe instalacji elektrycznej przy wymianie stolarki otworowej w pomieszczeniach wiatrołapów.

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 14.02.2012 09:17
Dokument oglądany razy: 1545
Podlega Ustawie