bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Łódź, dnia 08 sierpnia 2019 roku

Znak sprawy: MZŻ.B.263.3.2019

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży.
została wybrana oferta nr 1 złożona przez firmę:


„Zdziaszek” Damian Zdziaszek
ul. Kuźnicka 7A
93-459 Łódź
na kwotę 11 697,84 zł brutto

Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia.Znak sprawy: MZŻ.B.263.3.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej

I. Zamawiający :
Miasto Łódź, 90-926 Łódź , ul. Piotrkowska 104 w imieniu którego działa Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91- 063 Łódź, ul. Zachodnia 55a,
Tel/faks : 42 632-23-61; tel. 42 632-24-08; 42 639-98-27; www.mzz.lodz.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Zamówienie publiczne - art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej dla pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków.
2. Rodzaj zamówienia: dostawa.
3. Nomenklatura jest określona według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) nazwą:
18100000 - 0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki;

Do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 02.08.2019 15:29
Dokument oglądany razy: 108
Nie podlega Ustawie