bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.Ż.262.2.2019 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


Ogłoszenie nr 510128808-N-2019 z dnia 26-06-2019 r.


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, w podziale na części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 552481-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 43517650000000, ul. ul. Zachodnia -, 91-063 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6322361, e-mail biuro@mzz.lodz.pl, faks 426 322 361.
Adres strony internetowej (url): bip.mzz.lodz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, w podziale na części
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, w podziale na części.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15300000-1

Dodatkowe kody CPV: 15800000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 117852.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bracia Ledzion Grzegorz Ledzion , Zbigniew Ledzion
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Podchorążych 25/27
Kod pocztowy: 94-234
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 123745.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 123745.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 152954.07
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: sukcesywna dostawa kiszonek
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 29680.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bracia Ledzion Grzegorz Ledzion , Zbigniew Ledzion
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Podchorążych 25/27
Kod pocztowy: 94-234
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 32054.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32054.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32054.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: sukcesywna dostawa przetworów owocowych i warzywnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 132861.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BRACIA LEDZION Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Podchorążych 25/27
Kod pocztowy: 94-234
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 141708.43
Oferta z najniższą ceną/kosztem 141708.43
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 141708.43
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 86878.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BRACIA LEDZION” Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Podchorążych 25/27
Kod pocztowy: 94-234
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 98030.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 98030.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98030.09
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: sukcesywna dostawa produktów odżywczych dla niemowląt
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13519.36
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BRACIA LEDZION Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Podchorążych 25/27
Kod pocztowy: 94-234
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14540.91
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14540.91
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14540.91
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Łódź, dnia 17 czerwca 2019 r.

Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.262.2.2019

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EUR0 na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, dla poszczególnych części zostały wybrane oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające warunki udziału w postępowaniu oraz ocenione jako najkorzystniejsze pod względem przyjętych kryteriów:

Dla Części 2 – sukcesywna dostawa kapusty i ogórków przetworzonych
Oferta nr 2 złożona przez firmę
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
Kryterium CENA (C) - 60,00 pkt
Kryterium GWARANCJA (G1) - 30,00 pkt
Kryterium GWARANCJA (G2) - 10,00 pkt
Łączna punktacja - 100 pkt

Dla Części 3 – sukcesywna dostawa przetworów owocowych i warzywnych
Oferta nr 2 złożona przez firmę
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
Kryterium CENA (C) - 60,00 pkt
Kryterium GWARANCJA (G1) - 30,00 pkt
Kryterium GWARANCJA (G2) - 10,00 pkt
Łączna punktacja - 100 pkt

Dla Części 5 – sukcesywna dostawa produktów dla niemowląt
Oferta nr 2 złożona przez firmę
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
Kryterium CENA (C) - 60,00 pkt
Kryterium GWARANCJA (G1) - 30,00 pkt
Kryterium GWARANCJA (G2) - 10,00 pkt
Łączna punktacja - 100 pkt


W przypadku Części 1 oraz 4 cena oferty nie podlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający uznał, iż może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty złożonej, nie podlegającej odrzuceniu oferty. W związku z powyższym została wybrana oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu:

Dla Części 1 – sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych
Oferta nr 2 złożona przez firmę
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź

Kryterium CENA (C) - 60,00 pkt
Kryterium GWARANCJA (G1) - 30,00 pkt
Kryterium GWARANCJA (G2) - 10,00 pkt
Łączna punktacja - 100 pkt

Ofertę (Nr 1) złożona również firma:
REN Sp. z o. o.
ul. Tartaczna 3
29-600 Radom
Kryterium CENA (C) - 48,54,00 pkt
Kryterium GWARANCJA (G1) - 10,00 pkt
Kryterium GWARANCJA (G2) - 1,00 pkt
Łączna punktacja - 59,54 pkt


Dla Części 4 – sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych
Oferta nr 2 złożona przez firmę
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
Kryterium CENA (C) - 60,00 pkt
Kryterium GWARANCJA (G1) - 30,00 pkt
Kryterium GWARANCJA (G2) - 10,00 pkt
Łączna punktacja - 100 pkt


Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem Nr 9 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia (w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp) o wyniku postępowania, to jest po dniu 26-06-2019r.Łódź, dnia 10 czerwca 2019r.

Oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.262.2.2019

Informacja z otwarcia ofert

Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Zamawiający: Miasto Łódź z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, w imieniu którego działa Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, tel, faks: 42 632-23-61; www.mzz.lodz.pl, www.bip.mzz.lodz.pl działając na podstawie art. 86 ust.5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, że:
1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 10-06-2019r o godzinie 10:15 w siedzibie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi przy ul. Zachodniej 55;
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto), w wysokości :
- Część 1 sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych - na kwotę brutto 110 275,52 zł ;
- Część 2 sukcesywna dostawa kiszonek - na kwotę brutto 34 577,08 zł;
- Część 3 sukcesywna dostawa przetworów owocowych i warzywnych - na kwotę brutto 143 896,92 zł ;
- Część 4 sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych - na kwotę brutto 92 164,27 zł;
- Część 5 sukcesywna dostawa produktów odżywczych dla niemowląt - na kwotę brutto 15 249,90 zł ;
3. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1 dla części 1 – sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych:
REN Sp. z o. o.
ul. Tartaczna 3
26-600 Radom

Wartość brutto oferty: 152 954,07 zł
Realizacja gwarancji jakościowych w okresie trwania Umowy:
1. okres wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu Umowy zakwestionowanego w trakcie dostawy – w następnym dniu roboczym po dniu dostawy , do godziny 14:00;
2. okres wymiany przedmiotu Umowy z wadami jakościowymi ukrytymi stwierdzonymi podczas jego magazynowania w terminie – trzech dni roboczych od chwili otrzymania protokołu reklamacyjnego.
Termin wykonania zamówienia: od 01 -07- 2019r. do 30- 06- 2020r.

Oferta nr 2:
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
dla części 1 – sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych:
Wartość brutto oferty: 123 745,03 zł
dla części 2 – sukcesywna dostawa kiszonek:
Wartość brutto oferty: 32 054,40 zł
dla części 3 – sukcesywna dostawa przetworów owocowych i warzywnych:
Wartość brutto oferty: 138 484,99 zł
dla części 4 – sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych:
Wartość brutto oferty: 98 030,09 zł
dla części 5 – sukcesywna dostawa produktów odżywczych dla niemowląt:
Wartość brutto oferty: 14 540,91 zł
Realizacja gwarancji jakościowych w okresie trwania Umowy:
1. okres wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu Umowy zakwestionowanego w trakcie dostawy – niezwłocznie, tj. tego samego dnia w którym zrealizowano dostawę do godziny 14:00;
2. okres wymiany przedmiotu Umowy z wadami jakościowymi ukrytymi stwierdzonymi podczas jego magazynowania w terminie – w dniu otrzymania protokołu reklamacyjnego.
Termin wykonania zamówienia: od 01 -07- 2019r. do 30- 06- 2020r.Ogłoszenie nr 552481-N-2019 z dnia 2019-05-29 r.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 43517650000000, ul. ul. Zachodnia - , 91-063 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6322361, e-mail biuro@mzz.lodz.pl, faks 426 322 361.
Adres strony internetowej (URL): bip.mzz.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.mzz.lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście , za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego – w formie pisemnej
Adres:
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

II.5) Główny kod CPV: 15300000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15800000-6
15000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 368132,06
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, w podziale na części: Część 1 sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych, Część 2 sukcesywna dostawa kiszonek, Część 3 sukcesywna dostawa przetworów owocowych i warzywnych, Część 4 sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych, Część 5 sukcesywna dostawa produktów odżywczych dla niemowląt, Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy, od poniedziałku do piątku, 1-2 razy w miesiącu (o ile nie wystąpią braki w zamawianym asortymencie) w godzinach 7:00-10:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-07-01 lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-07-01

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę – Wykonawca wykaże spełnienie tego warunku dokumentując posiadanie takiego wpisu. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia (załącznik nr 4 do siwz) oraz wpisu do właściwego rejestru oraz by był wpisany do rejestru zakładów zezwalającego na działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością, zatwierdzającego zakres prowadzonej działalności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 106, poz. 730). Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia (załącznik nr 4 do siwz) oraz wpisu do właściwego rejestru,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 30 000 zł, z okresem ważności przypadającym w czasie realizacji zamówienia. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia (załącznik nr 4 do siwz) oraz na wezwanie polisy ubezpieczeniowej
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca zrealizował dwie dostawy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dwie dostawy: mrożonek owocowych i warzywnych o wartości 40 000 zł brutto każda; kapusty i ogórków przetworzonych o wartości 10 000 zł brutto każda; przetworów owocowych i warzywnych o wartości 45 000 zł brutto każda; różnych produktów spożywczych o wartości 40 000 zł brutto każda; produktów dla niemowląt o wartości 5 000 zł brutto każda; w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączył dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oraz na wezwanie wykazu zrealizowanych dostaw z załączonymi dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – innymi dokumentami (załącznik nr 5 do siwz), miał do dyspozycji w okresie realizacji zamówienia co najmniej dwa samochody dostawcze o ładowności min. 1 tony. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia (załącznik nr 4 do siwz) oraz na wezwanie opisu urządzeń technicznych (załącznik nr 6 do siwz), posiadał lub rozpoczął wdrażanie systemu HACCP. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonych do oferty oświadczeń (Załącznik nr 4 i 7 do siwz), dysponował osobami wykonującymi zamówienie (kierowcy i pomocnicy), posiadającymi odpowiednie zezwolenie na pracę w kontakcie z żywnością. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonych do oferty oświadczeń (Załącznik nr 4 i 7 do siwz).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia – Załącznik Nr 3,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający określa wymagane od Wykonawców środki dowodowe, umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w postaci: oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia – Załącznik Nr 3, oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 4, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów zezwalającego na działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością, zatwierdzającego zakres prowadzonej działalności zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 106, poz. 730), polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 30 000 zł, z okresem ważności przypadającym w czasie realizacji, oświadczenia o zrealizowaniu dwóch dostawy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizowanych dwóch dostawy: mrożonek owocowych i warzywnych o wartości 40 000 zł brutto każda; kapusty i ogórków przetworzonych o wartości 10 000 zł brutto każda; przetworów owocowych i warzywnych o wartości 45 000 zł brutto każda; różnych produktów spożywczych o wartości 40 000 zł brutto każda; produktów dla niemowląt o wartości 5 000 zł brutto każda; w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączył dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oraz na wezwanie wykazu zrealizowanych dostaw z załączonymi dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – innymi dokumentami (załącznik nr 5 do siwz) opisu urządzeń technicznych – dokument dostarczany do Zamawiającego wyłącznie na wezwanie - Załącznik nr 6, oświadczenia o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP – Załącznik Nr 7,posiadania przez kierowców i pomocników zaświadczenia lekarskiego sanitarno – epidemiologicznego zezwalającego na pracę w kontakcie z żywnością – Załącznik Nr 7,oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 8, pełnomocnictwa jeśli Wykonawcy występują wspólnie - do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem), wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę"; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące podmiotów występujących wspólnie, a nie ich pełnomocnika, podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego, upoważnienia (jeśli dotyczy) do reprezentowania, podpisania dokumentacji ofertowej oraz umowy, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
GWARANCJA G1 30,00
GWARANCJA G2 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie pisemnego aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzania: ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto zmniejszone lub powiększone o wartość zmienionego podatku od towarów i usług, zmiany danych Zamawiającego, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, nr NIP, osób kontaktowych itp., rezygnacji przez Zamawiającego z części dostaw – Zamawiający zapłaci wtedy Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy potwierdzone protokołem podpisanym przez obie strony umowy, zwiększenia ilości placówek Zamawiającego (w trakcie realizacji zamówienia otwarte zostaną dwa żłobki w lokalizacji: Olechów i Nowosolna), zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy możliwość zmiany sposobu rozliczania realizacji i sposobu płatności o czym poinformuje Wykonawcę pisemnie. Wszystkie zmiany wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie sporządzonego i podpisanego aneksu, inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiany możliwe są do wprowadzenia w przypadku, gdy istnieje obiektywna konieczność ich wprowadzenia, np: gdy realizowanie zamówienia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357 ze znakiem 1 Kodeksu Cywilnego lub zmiana taka wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią wykaz zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy, od poniedziałku do piątku, 1-3 razy w miesiącu (o ile nie wystąpią braki w zamawianym asortymencie) w godzinach 7:00-10:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą. Dostarczane produkty powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Załączniku nr 10 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 105024,30
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-07-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
GWARANCJA G1 30,00
GWARANCJA G2 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Sukcesywna dostawa kapusty i ogórków przetworzonych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna dostawa kapusty i ogórków przetworzonych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy, od poniedziałku do piątku, 1-2 razy w miesiącu (o ile nie wystąpią braki w zamawianym asortymencie) w godzinach 7:00-10:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą. Dostarczane produkty powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Załączniku nr 10 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 31876,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-07-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
GWARANCJA G1 30,00
GWARANCJA G2 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Sukcesywna dostawa przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna dostawa przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy, od poniedziałku do piątku, 1-2razy w miesiącu (o ile nie wystąpią braki w zamawianym asortymencie) w godzinach 7:00-10:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą. Dostarczane produkty powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Załączniku nr 10 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 135592,10
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-07-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
GWARANCJA G1 30,00
GWARANCJA G2 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy, od poniedziałku do piątku, 1-2 razy w miesiącu (o ile nie wystąpią braki w zamawianym asortymencie) w godzinach 7:00-10:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą. Dostarczane produkty powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Załączniku nr 10 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 81461,04
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-07-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
GWARANCJA G1 30,00
GWARANCJA G2 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Sukcesywna dostawa produktów dla niemowląt do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna dostawa produktów dla niemowląt do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy, od poniedziałku do piątku, 1-2 razy w miesiącu (o ile nie wystąpią braki w zamawianym asortymencie) w godzinach 7:00-10:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą. Dostarczane produkty powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Załączniku nr 10 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 14178,61
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-07-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
GWARANCJA G1 30,00
GWARANCJA G2 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Do pobrania:

SIWZ wraz z załącznikami

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 29.05.2019 11:52
Dokument oglądany razy: 162
Podlega Ustawie