bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Sukcesywna dostawa produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.3.2019


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi została wybrana oferta:

Oferta nr 1 złożona przez firmę:

„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 67 513,12 zł
liczba otrzymanych punktów – 100 pkt


Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia w dniu 30 stycznia 2019 r.

Łódź, dnia 22 stycznia 2019 roku
oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.3.2019


oznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.3.2019


Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax 42 632-23-61 wew. 21. tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 03. 2019 r. do 29. 02. 2020 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 11 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 21-01-2019r. o godzinie 12:00.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Katarzyna Loszek – główny specjalista ds. żywienia, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew.37 , 42 632-24-08 wew. 37; fax 42 632-23-61, kom. 512-133-392, adres e-mailowy: k.loszek@mzz.lodz.pl .
8. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
15600000-4 – produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

Do pobrania:

OPZ wraz z załącznikami

Opublikował: Informatyk 1
Publikacja dnia: 11.01.2019 14:36
Dokument oglądany razy: 169
Nie podlega Ustawie