bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.Ż.263.2.2018-dostawa wody źródlanej

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.2.2018


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę wody źródlanej do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została wybrana oferta:

Oferta nr 1 złożona przez firmę:

„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź

liczba otrzymanych punktów – 100 pkt


Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia w dniu 17 stycznia 2018 r.


Łódź, dnia 11 stycznia 2018 rokuoznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.2.2018


Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę wody źródlanej do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax 42 632-23-61 wew. 21. tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wody źródlanej do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 22. 01. 2018 r. do 31. 12. 2018 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 09.01.2018r. o godzinie 12:00.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Katarzyna Loszek – główny specjalista ds. żywienia, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew.37 , 42 632-24-08 wew. 37; fax 42 632-23-61, kom. 501 329 767, adres e-mailowy: k.loszek@mzz.lodz.pl
8. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
9. 15981000-8 – wody mineralne

do pobrania:

OPZ wraz z załącznikami
Łódź, dnia 02 stycznia 2018r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 02.01.2018 12:06
Dokument oglądany razy: 207
Nie podlega Ustawie