bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.Ż.262.4.2016 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę róznych produktów spożywczych i produktów dla niemowląt do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.262.4.2016
BZP NR 145903-2016 z dnia 20-07-2016r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro na sukcesywną dostawę różnych produktów spożywczych i produktów dla niemowląt do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została zawarta umowa z :

Firmą Handlowo Usługową
„EGRO ” Grzegorz Roswag
ul. Warszawska 149/151; 97-200 Tomaszów Mazowiecki

za cenę z VAT dla części nr 1 : 66 496,50 zł
za cenę z VAT dla części nr 2: 22 045,28 złOznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.262.4.2016

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGOŁódź, dnia 11 lipca 2016 r.oznaczenie sprawy MZŻ.Ż.262.4.2016
Biuletyn UZP : 107329-2016 ; data zamieszczenia: 28-06-2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164; zwaną dalej ustawą Pzp).
3. Specyfikację (nieodpłatnie) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 13, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych i produktów dla niemowląt do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 09. 2016r. do 30. 06. 2017r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:
7.5.1. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1;
7.5.2. Formularze cenowe stanowiące Załącznik Nr 2a oraz 2b;
7.5.3. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 3 - wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp; złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy:
a. o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp, które może być potwierdzone dodatkowo kserokopią aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, kserokopie aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego musza być złożone przez każdy podmiot);
b. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp,
c. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 26 ust 2d ustawy Pzp;
7.5.4. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcą jest spółka cywilna, wymagane jest złożenie wypisu z rejestru działalności gospodarczej przez każdego wspólnika oraz umowa spółki z ewentualnymi aneksami wskazującymi aktualny na dzień składania ofert sposób reprezentacji Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty musza być złożone przez każdy podmiot. Złożenie przez osobę fizyczną oświadczenia zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 czyni zadość wymogowi złożenia oświadczenia o którym mowa wyżej.
7.5.5. Oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP – Załącznik Nr 5, do którego należy załączyć gdy zakład posiada certyfikowany system HACCP/System Zarzadzania Bezpieczeństwem Żywności – kopie takiego certyfikatu. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie , oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot.
7.5.6. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zezwalające na działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością, zatwierdzającą zakres prowadzonej działalności (kserokopia wpisu do rejestru zakładów) zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 106, poz. 730) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, zaświadczenia musi być złożone przez każdy podmiot.
7.5.7. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
a. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
b. wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę"; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące podmiotów występujących wspólnie, a nie ich pełnomocnika,
c. podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania, podpisania dokumentacji ofertowej oraz umowy, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej.
7.5.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.5.3. a oraz 7.5.4. składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r. poz. 231 ).
7.6. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7.7. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Wadium – Zamawiający odstępuje od pobrania wadium.
9. Kryteria oceny ofert: suma punktów kryterium Cena [C] - 95pkt oraz kryterium Zasady realizacji gwarancji jakości w okresie trwania Umowy [RG] – 5 pkt.
10. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 07 lipca 2016r. o godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 lipca 2016r. o godzinie 9:30.
11. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – w przypadku posiadania środków finansowych Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących siwz: Hanna Nowicka, Katarzyna Loszek
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
- 15-80-00-00-6 – Różne produkty spożywcze

do pobrania:

SIWZ z załącznikami


Łódź, dnia 28 czerwca 2016 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 28.06.2016 12:15
Dokument oglądany razy: 357
Podlega Ustawie