bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.05.2015 10:52 z powodu:

 Postępowanie nie podlegajace ustawie

Dostawa olei i tłuszczy roślinnych oraz produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

 oznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.3.2015

Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę olei i tłuszczy roślinnych oraz produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olei i tłuszczy roślinnych oraz produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.
5. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 07. 2015r. do 30. 06. 2016 r.
6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
7. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 20.05.2015r. do godz. 12:00.
8. Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i warunków niezbędnych do spełnienia: Hanna Nowicka, Katarzyna Loszek.
9. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
15400000-2 – oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce
15600000-4 – produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

Do pobrania:

Załączniki

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 11.05.2015 10:51
Dokument oglądany razy: 313
Podlega Ustawie