bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/T/262/11/13 Przetarg nieograniczony na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ na terenie Łodzi w okresie 12 miesięcy ZMIANA OGŁOSZENIA

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 3 grudnia 2013r

Numer sprawy : MZZ/T/262/11/13


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 496488-2013 z dnia 3.12.2013

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ na terenie Łodzi w okresie 12 miesięcy zostały zawarte umowy z:

Dla zadania 1
Andrzejem Pachowskim, Janem Osińskim PW – ELEKTRO- BUD, 90-319 Łódź, ul. Wigury 21 – cena z VAT - 71 192,34 zł

Dla zadania 2
Waldemarem Sitek Zakład Instalacyjno – Ślusarski, ul. Próchnika 25/26, 90-708 Łódź
– cena z VAT – 83 478,06 zł

Dla zadania 3
Markiem Piasecznym Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Rumuńska 18A, 91-336 Łódź
– cena z VAT – 80 816,56 zł


Łódź, dnia 25 listopada 2013 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Numer sprawy : MZZ/T/262/11/13

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ na terenie Łodzi w okresie 12 miesięcy została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

Dla zadania 1
PW – ELEKTRO- BUD Andrzej Pachowski, Jan Osiński, 90-319 Łódź, ul. Wigury 21– cena z VAT - 71 192,34 zł – 100 pkt

Dla zadania 2
Zakład Instalacyjno – Ślusarski Waldemar Sitek, ul. Próchnika 25/26, 90-708 Łódź– cena z VAT – 83 478,06 zł – 100 pkt

Dla zadania 3
Zakład Remontowo-Budowlany Marek Piaseczny, ul. Rumuńska 18A, 91-336 Łódź– cena z VAT – 80 816,56 zł – 100 pkt

Ofertę złożyły również firmy:

Zadanie 1- instalacje elektryczne
Oferta nr 1
RS-Instal Ryszard Szczypkowski ul. Cieszkowskiego 13 m 13, 93-504 Łódź – cena z VAT - 85 371,77 zł - 83 pkt
Oferta nr 2
Erlich Cezary Feterlich ul. Adwentowicza 21/54, 92-334 Łódź– cena z VAT - 97 122,09 zł – 73 pkt
Oferta nr 6
Zakład Instalacji Elektrycznych Stanisław Cuprjak ul. Gubałówka 32, 92-116 Łódź - cena z VAT – 79 881,03 – 89 pkt

Zadanie 2 - instalacje sanitarne
Oferta nr 7
San- Pas Filip Samborski ul. Wiośniana 5, 93-228 Łódź - cena z VAT – 89 110,57 zł – 94 pkt

Oferty odrzucone:
Oferta nr 5 - KOW-BUD Katarzyna Kowalska, Ksawerów 95 -054, ul. Wschodnia 32 podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści siwz rozdział VI pkt 2 – wykonawca nie udzielił wymaganej 24 miesięcznej gwarancji.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 30 listopada 2013 roku.
Dziękujemy za udział w przetargu.

Łódź, dnia 13 listopada 2013

Nr sprawy MZŻ/T/262/11/13

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
BZP 462462-2013 z dnia 13.11.2013r.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, informuje że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wprowadzono zmiany treści ogłoszenia.


W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia

21 listopada 2013r do godz.10:00.


Poniżej zamieszczono wykaz zmian w dokumentach przetargowych.

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1.1. Po zmianach:
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są:
3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 6 :
3.1. o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp, które może być potwierdzone dodatkowo kserokopią aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 21.08.2013r.
3.2. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp – złożone
w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy;
4. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert , tj. 21.05.2013r.

1.2. Po zmianach:
VIII. Wadium
1. Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
2.1. pieniądzu – przelewem na konto MZŻ w Łodzi: GETIN Noble Bank S.A. Oddział w Łodzi, ul. Wodna 39/41,
Nr rachunku: 64 1560 0013 2026 0000 0185 0004 z zaznaczeniem „Wadium – przetarg nieograniczony na usuwanie usterek i awarii zadanie ......., MZŻ/T/262/11/13”. Wniesienie wadium Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, czyli do godz. 10:00 w dniu 21 listopada 2013r.

1.3. Po zmianach:
IX. Termin związania ofertą
Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20.12.2013 r.

1.4. Po zmianach:
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, pokój nr 11 nie później niż do dnia 21 listopada 2013 do godz.10:00.
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 21 listopada 2013r. o godz.10:15 w pokoju nr 11 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi adres jw.

1.5. Po zmianach: (do pobrania)
Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót na usuwanie usterek i awarii sanitarnych

numer sprawy : MZŻ/T/262/11/13


Łódź, dnia 30 października 2013 roku


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BZP 442780- 2013 z dnia 30. 10.2013 roku

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. (042) 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21
2. Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 5 000 000 euro zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl.
4. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ na terenie Łodzi w okresie 12 miesięcy
Zadanie 1:
- usuwanie usterek i awarii oraz wykonywanie prac konserwacyjno - remontowych w instalacjach elektrycznych,
Zadanie 2:
- usuwanie usterek i awarii instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, przeprowadzanie konserwacji węzłów cieplnych oraz wykonywanie prac konserwacyjno - remontowych w instalacjach wodno- kanalizacyjnych,
- dokonanie oceny stanu technicznej sprawności i szczelności instalacji gazowych zasilających wszystkie urządzenia gazowe znajdujące się na terenie żłobka.
Zadanie 3:
- roboty ogólnobudowlane: konserwacyjno –remontowe, awaryjne.
Dopuszcza się składanie oferty częściowej na zadanie 1, 2 lub 3.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia w okresie 12 m-cy, tj. od 01.12.2013 do 30.11.2014 roku.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
e. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Pzp,
f. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
8. Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w wysokości:
dla zadania 1 – 2 000 zł
dla zadania 2 – 2 000 zł
dla zadania 3 – 2 000 zł
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 14 listopada 2013 do godz.10:00
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy
15. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp
16. Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Stanisław Orliński, Roman Ryżlak, Janusz Wielemborek pokój nr 4 w godz. 8:00 - 15:00
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
-45000000-7 – roboty budowlane
-45330000-9 – roboty sanitarne
-45310000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
-45312310-3 - ochrona odgromowa
-45333000-0 – roboty instalacyjne gazowe
-32552600-3 – domofony

Do pobrania:

 1. specyfikacja
 2. Załącznik Nr 1 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 3. Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 3 - Przedmiar robót na usuwanie usterek i awarii instalacji elektrycznych
 5. Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót na usuwanie usterek i awarii sanitarnych 
 6. Załącznik Nr 5 - Przedmiar robót na roboty remontowe ogólnobudowlane
 7. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 44 Pzp.
 8. Załącznik Nr 7 - Wzór umowy
 9. Załącznik Nr 8 - Wykaz żłobków
 10. Załącznik Nr 9 - Wykaz węzłów cieplnych i instalacji gazowych
 11. Załącznik nr 10 - Wzór zobowiązania

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 30.10.2013 13:24
Dokument oglądany razy: 680
Podlega Ustawie