bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/A/262/13/13 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę świeżych warzyw i owoców do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/13/13
BZP NR 443430 - 2013 z dnia 30-10-2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro na sukcesywną świeżych warzyw i owoców do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została zawarta umowa z firmą:

ZJAZDOWA DYSTRYBUCJA Sp. z o. o.
ul. Budy 4
91-610 Łódź

za cenę z VAT zł 389 000,03 – 100 pkt.


Łódź, dnia 30 października 2013 r.


Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/13/13


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro na sukcesywną dostawę świeżych warzyw i owoców do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została wybrana najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium, z najniższa ceną oferta Nr 1 złożona przez firmę :


ZJAZDOWA DYSTRYBUCJA Sp. z o. o.
ul. Budy 4
91-610 Łódź

za cenę z VAT 389 000,03 zł – 100 pkt.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta dnia 30 października 2013 r.

Łódź, dnia 22 października 2013  r.


oznaczenie sprawy MZŻ/A/262/13/13
Biuletyn UZP 210565 - 2013; data zamieszczenia: 10 – 10 - 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżych warzyw i owoców do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi:
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku, 3 – 4 razy w tygodniu przez okres 12 m – cy w godzinach 7:00 – 10:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą.

5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 04.11.2013r. do 31. 10. 2014 r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy;
7.1. Spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2ustawy Prawo zamówień publicznych;
7.2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:
7.5.1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1;
7.5.2. Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2;
7.5.3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 :
- o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp, które może być potwierdzone dodatkowo kserokopią aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 22. 07. 2013r;
- o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 3 – złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy;
7.5.4. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj. po dniu 22. 04. 2013r.;

7.5.5 Oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP wraz z wykazem środków transportu – załącznik nr 5;
7.5.6 Decyzje lub zaświadczenia lub opinie wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi – dopuszczające środki transportu wskazane w załączniku nr 5;
7.5.7 Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.8 jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605).
7.3. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7.4. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Wadium – nie dotyczy.
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena- 100pkt.
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) 22. 10. 2013r. do godz. 9:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 7 Pzp.
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Hanna Nowicka, Katarzyna Loszek
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
03200000-3 – Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,
  3. Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy,
  4. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia,
  5. Załącznik Nr 4 – Wzór umowy wraz z protokółem reklamacyjnym,
  6. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o rozpoczęciu wdrażania lub wdrożeniu norm HACCP oraz o posiadaniu niezbędnych świadectw dopuszczających przedmiot zamówienia na terenie Polski wraz z wykazem środków transportu,
  7. Załącznik Nr 6 – Wykaz żłobków objętych dostawą,
  8. Załącznik Nr 7 – Wymagania jakościowe dla zamawianych warzyw i owoców.

Łódź, dnia 10 października 2013 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 10.10.2013 13:07
Dokument oglądany razy: 461
Podlega Ustawie