bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/T/262/15/12 Przetarg nieograniczony na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ na terenie Łodzi w okresie 12 miesięcy

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Numer sprawy : MZZ/T/262/15/12

Łódź, dnia 3 grudnia 2012r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 484522-2012 z dnia 3.12.2012

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ na terenie Łodzi w okresie 12 miesięcy zostały zawarte umowy z:

Dla zadania 1
PW – ELEKTRO- BUD
Andrzej Pachowski, Jan Osiński,
90-319 Łódź
ul. Wigury 21
cena z VAT: 71 234,19 zł

Dla zadania 2
San- Pas Filip Samborski
ul. Wiośniana 5
93-228 Łódź
cena z VAT: 89 996,45 zł

Dla zadania 3
Zakład Remontowo-Budowlany
Marek Piaseczny
ul. Rumuńska 18A
91-336 Łódź
cena z VAT: 73 318,44 zł

Numer sprawy : MZZ/T/262/15/12                                              Łódź, dnia 21 listopada 2012 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ na terenie Łodzi w okresie 12 miesięcy została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

Dla zadania 1
PW – ELEKTRO- BUD Andrzej Pachowski, Jan Osiński, 90-319 Łódź, ul. Wigury 21 (Oferta nr 4)
cena z VAT: 71 234,19 zł -100 pkt

Dla zadania 2
San- Pas Filip Samborski , ul. Wiośniana 5, 93-228 Łódź (Oferta nr 7)
cena z VAT: 89 996,45 zł -100 pkt

Dla zadania 3
Zakład Remontowo-Budowlany Marek Piaseczny, ul. Rumuńska 18A, 91-336 Łódź (Oferta nr 3)
cena z VAT: 73 318,44 zł -100 pkt

Ofertę złożyły również firmy:

Zadanie 1- instalacje elektryczne

Oferta nr 1 - ELEKTRO-LUK Łukasz Szczypkowski ul. Rudzka 135/137, 93-438 Łódź – cena z VAT 104 821,56 zł – 68 pkt
Oferta nr 10 - Zakład Instalacji Elektrycznych Stanisław Cuprjak ul. Gubałówka 32, 92-116 Łódź - cena z VAT 79 965,97 zł
– 89 pkt
Oferta nr 11 - Instalacje Elektryczne Konrad Szkudlarczyk ul. Wilcza 8 m. 35, 90-339 Łódź - cena z VAT 94 427,91zł – 75 pkt

Zadanie 2 - instalacje sanitarne

Oferta nr 5- Zakład Instalacyjno – Ślusarski Waldemar Sitek, ul. Próchnika 25/26, 90-708 Łódź – cena z VAT 97 111,20 zł
– 93 pkt
Oferta nr 9 - MODERBUD Sp. z o.o., ul. Henryka 8/18, 93-153 Łódź - cena z VAT 93 354,01 zł – 96 pkt

Zadanie 3 – roboty budowlane

Oferta nr 2- AGO-BUD Andrzej Ostapski ul. Osadnicza 50, 91-357 Łódź - cena z VAT – 85 430,92 zł – 86 pkt
Oferta nr 6- Zakład Remontowo – Budowlany Mirosław Chodyński ul. Leśna 5, 95-050 Konstantynów Łódzki – cena z VAT 84 336,11 zł – 87 pkt
Oferta nr 8 - Zakład Remontowo – Budowlany Klimaszewski Sławomir, ul. Odrzańska 32 A m. 5, 93-472 Łódź – cena z VAT 103 046,63 zł – 71 pkt

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 26 listopada 2012 roku.

Dziękujemy za udział w przetargu.


numer sprawy : MZŻ/T/262/15/12                                    Łódź, dnia 31 października 2012 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
BZP: 231495 - 2012 z dnia 31.10.2012 roku

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. (042) 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21
2. Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 5 000 000 euro zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl.
4. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ na terenie Łodzi w okresie 12 miesięcy
Zadanie 1:
- usuwanie usterek i awarii oraz wykonywanie prac konserwacyjno - remontowych w instalacjach elektrycznych,
- pomiary instalacji elektrycznej.
Zadanie 2:
- usuwanie usterek i awarii instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych oraz przeprowadzanie konserwacji węzłów cieplnych,
- dokonanie oceny stanu technicznej sprawności i szczelności instalacji gazowych zasilających wszystkie urządzenia gazowe znajdujące się na terenie żłobka.
Zadanie 3:
- roboty ogólnobudowlane: konserwacyjno –remontowe, awaryjne.
Dopuszcza się składanie oferty częściowej na zadanie 1, 2 lub 3.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia w okresie 12 m-cy, tj. od 01.12.2012 do 30.11.2013 roku.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
e. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Pzp,
f. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
8. Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w wysokości:
dla zadania 1 – 2 000 zł
dla zadania 2 – 2 000 zł
dla zadania 3 – 2 000 zł
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 15 listopada 2012 do godz.10:00
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy
15. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp
16. Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Stanisław Orliński, Roman Ryżlak, Janusz Wielemborek pokój nr 4 w godz. 8:00 - 15:00
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
-45000000-7 – roboty budowlane
-45330000-9 – roboty sanitarne
-45310000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
-45312310-3 - ochrona odgromowa
-45333000-0 – roboty instalacyjne gazowe
-32552600-3 – domofony

Do pobrania:

 1. Specyfikacja
 2. Załącznik Nr 1 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 3. Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 3 i 3a- Przedmiar robót na usuwanie usterek i awarii instalacji elektrycznych i pomiary instalacji
 5. Załącznik Nr 4 i 4a - Przedmiar robót na usuwanie usterek i awarii sanitarnych i oceny stanu technicznej sprawności i szczelności gazowej
 6. Załącznik Nr 5 - Przedmiar robót na roboty remontowe ogólnobudowlane
 7. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 44 Pzp.
 8. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek
 9. Załącznik Nr 8 - Wzór umowy
 10. Załącznik Nr 9 - Wykaz żłobków
 11. Załącznik Nr 10 - Wykaz węzłów cieplnych i instalacji gazowych
 12. Załącznik nr 11 - Wzór zobowiązania

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 31.10.2012 13:15
Dokument oglądany razy: 892
Podlega Ustawie