bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Żłobki

Regulamin Organizacyjny Żłobka

Regulamin Porządkowy Żłobka

Adresy żłobków

Kierownicy Żłobków

Informacja dotycząca wnoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku przez rodziców/opiekunów.

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską uchwałą zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w łódzkich - miejskich żłobkach.

Treść uchwały mówi o zmianie wysokości miesięcznej opłaty z 12% na 15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku kalendarzowym.

Od 1-go stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrasta do kwoty 2600 zł, w związku z powyższym z dniem 1-go stycznia 2020 r. opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosić będzie 390 zł. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do żłobka miesięczne opłaty za pobyt dziecka w żłobku , opłatę stałą, opłatę za wyżywienie, opłatę godzinową wnoszą na rachunek bankowy danego żłobka, z góry do 10-go każdego miesiąca. Numery kont bankowych

Zakres kompetencji Kierownika Żłobka

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

DRUKI DO POBRANIA

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 

Karta informacyjna o dziecku

Umowa o świadczenie usług

Klauzula informacyjne

Klauzule informacyjne i zgody

Downloadable forms in English:

Crèche Application Form

Child Information Card

Service ContractOpublikował: Informatyk 1
Publikacja dnia: 25.02.2020
Podpisał: Hanna Nowicka
Dokument z dnia: 01.07.2013
Dokument oglądany razy: 19 091