bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/T /262/7/12 Przetarg niograniczony na roboty budowlane w budynkach żłobków polegające na remoncie łazienek i obieralni warzyw w zakresie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 26 czerwca 2012 roku

Numer sprawy: MZŻ/T/262/7/12

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 220274 – 2012 z dnia 26.06.2012

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w budynkach żłobków polegające na remoncie łazienek i obieralni warzyw w zakresie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych zostały zawarte umowy z:

Dla zadania 1
PPHU FORMAT Tomasz Pawełczyk
ul. Karniszewicka 74B
95-200 Pabianice
Cena z VAT – 56 405,20 zł

Dla zadania 2
PW – ELEKTRO- BUD
Andrzej Pachowski i Jan Osiński
ul. Wigury 21 90-319 Łódź
Cena z VAT - 39 795,43 zł

Dla zadania 3
PPHU FORMAT Tomasz Pawełczyk
ul. Karniszewicka 74B
95-200 Pabianice
Cena z VAT – 42 511,28 zł

Numer sprawy : MZZ/T/262/7/12                                                   Łódź, dnia 12 czerwca 2012r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w budynkach żłobków polegające na remoncie łazienek i obieralni warzyw w zakresie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

Dla zadania 1
PPHU FORMAT Tomasz Pawełczyk
ul. Karniszewicka 74B
95-200 Pabianice
Cena z VAT – 56 405,20 zł– 100 pkt

Dla zadania 2
PW – ELEKTRO- BUD
Andrzej Pachowski i Jan Osiński
ul. Wigury 21 90-319 Łódź
Cena z VAT - 39 795,43 zł– 100 pkt

Dla zadania 3
PPHU FORMAT Tomasz Pawełczyk
ul. Karniszewicka 74B
95-200 Pabianice
Cena z VAT – 42 511,28 zł– 100 pkt

Ofertę złożyły również firmy:
Oferta nr 2
PW WAGSBO s.c. ul. Grunwaldzka 33, 91-337 Łódź
Zadanie 3 – Cena z VAT – 48 951,43 zł – 87 pkt

Oferta nr 3
Zakład Remontowo Budowlany Marek Piaseczny ul. Rumuńska 18A, 91-336 Łódź
Zadanie 3 – Cena z VAT – 47 233,01 zł – 90 pkt

Oferta nr 5
„Jan Bud” Jan Płachta Firma Ogólnobudowlana 98-210 Sieradz 2 Chojne, ul. Osiedlowa 8
Zadanie 1 – Cena z VAT –64 467,08 zł – 87,5 pkt
Zadanie 3 – Cena z VAT – 50 229,41 zł –85 pkt

Oferty odrzucone
Zadanie 2:
PPHU FORMAT Tomasz Pawełczyk ul. Karniszewicka 74B, 95-200 Pabianice - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – błędna podstawa w pozycji 9 kosztorysu dla żłobka nr 29.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 22 czerwca 2012 roku.

Numer sprawy MZŻ/T /262/7/12

Łódź, dnia 17 maja 2012 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr BZP 160098 – 2012 z dnia 17.05.2012

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5 000 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynkach żłobków polegające na remoncie łazienek i obieralni warzyw w zakresie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych:
Zadanie 1:
· żłobek nr 6 przy ul. Elsnera 12– 1 łazienka
· żłobek nr 12 przy ul. Tokarzewskiego 53 - 1 łazienka
· żłobek nr 23 przy ul. Tatrzańskiej 27/29 – pomieszczenie obieralni warzyw
Zadanie 2:
· żłobek nr 28 przy al. Wyszyńskiego 102 – 1 łazienka
· żłobek nr 29 przy ul. Gogola 9 – 1 łazienka
Zadanie 3:
· żłobek nr 24 przy ul. Rydzowej 7 – 2 łazienki
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej - na wybrane zadanie.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Zadanie 1:
· żłobek nr 6 przy ul. Elsnera 12– od 02.07.2012 do 27.07.2012
· żłobek nr 12 przy ul. Tokarzewskiego 53 – 01.08.2012 do 27.08.2012
· żłobek nr 23 przy ul. Tatrzańskiej 27/29 – 01.08.2012 do 27.08.2012
Zadanie 2:
· żłobek nr 28 przy al. Wyszyńskiego 102 – od 02.07.2012 do 27.07.2012
· żłobek nr 29 przy ul. Gogola 9 – 01.08.2012 do 27.08.2012
Zadanie 3:
· żłobek nr 24 przy ul. Rydzowej 7 – 01.08.2012 do 27.08.2012
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b. posiadania wiedzy i doświadczenia
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej
e. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,
f. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych
w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
w wysokości :
- dla zadania 1 – 1800 zł
- dla zadania 2 – 1500 zł
- dla zadania 3 – 1500 zł
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 pkt
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 1 czerwca 2012 do godz.10:00
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy
15. Zamówienie uzupełniające – zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
16. Uprawniony do kontaktu z wykonawcami w sprawach:
a. merytorycznych:
- Janusz Wielemborek - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
- Stanisław Orliński - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
- Roman Ryżlak - starszy inspektor ds. techniczo- ekonomicznych,
b. formalnych - Anna Majewska - starszy inspektor ds. administracyjno– ekonomicznych
w godz. 8-15, tel. 632-23-61 wew. 32, 42 632-24-08 wew. 32 ; 42 639-98-27 wew. 32, fax 42 632-23-61, kom. 515 062 503
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
45000000-7 - roboty budowlane
45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

załączniki:

  1. siwz
  2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  3. załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  4. załącznik nr 3, 3a i 3 b - przedmiary robót zadanie 1
  5. załącznik nr 4 i 4a - przedmiary robót zadanie 2
  6. załącznik nr 5 - przedmiar robót zadanie 3
  7. załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków
  8. załącznik nr 7 - oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłaceniem podatków
  9. załącznik nr 8 – zobowiązanie
  10. załącznik nr 9 - wzór umowy

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 17.05.2012 13:20
Dokument oglądany razy: 691
Podlega Ustawie