bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/T/262/4/12 Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 29 obiektów /35 punktów poboru/ Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Numer sprawy MZŻ/T /262/ 4/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
BZP- 32230 z dnia 02.02.2012

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź ul. Zachodnia nr 55a tel. 42 632-24-08, 639-98-27, 632-23-61,fax 42 632-23-61 wew. 21.
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO.
3. Specyfikacje (0 zł.) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl.
4. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 29 obiektów /35 punktów poboru/ Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej,
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej,
6. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01 marca 2012r. do 31 grudnia 2012r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
e. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
· są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
· nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp,
f. ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - nie dotyczy.
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 pkt
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) - 10 lutego 2012 r. do godz.10:00
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy.
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Stanisław Orliński, Anna Majewska, pok. nr 4 w godz. 8:00 – 15:00,
17. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) –
09300000-2 – energia elektryczna
65300000-6- przesył energii elektrycznej


Łódź, dnia 2 lutego 2012 roku

Załączniki:

1. siwz

2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy

3. załącznik nr 2 - formularz cenowy

4. załącznik nr 3 - wykaz obiektów

5. załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków

6. załącznik nr 5 - oświadczenie o niezaleganiu 

Łódź, dnia 10 lutego 2012

Numer sprawy : MZZ/T/262/4/12


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
(Ogłoszenie o zamówieniu BZP – 32230-2012 z dnia 02.02.2012 roku)

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 29 obiektów /35 punktów poboru/ Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

Oferta nr 1
PGE Obrót S.A. Oddział I z siedzibą w Łodzi
al. Kościuszki 103/105
90-441 Łódź
za cenę z VAT – 237 381,65

Łódź, dnia 9 marca 2012 roku

Numer sprawy: MZŻ/T/262/4/12


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 72864 - 2012 z dnia 09.03.2012


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 29 obiektów /35 punktów poboru/ Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w 2012 roku została zawarta umowa z:

Oferta nr 1
PGE Obrót S.A. Oddział I z siedzibą w Łodzi
al. Kościuszki 103/105
90-441 Łódź
za cenę z VAT – 237 381,65 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 02.02.2012 13:20
Dokument oglądany razy: 604
Podlega Ustawie