bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Prace remontowe wewnętrzne w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Znak sprawy: MZŻ.AT.262.8.2019

6.05.2019 r.


Ogłoszenie nr 540086860-N-2019 z dnia 06-05-2019 r.


Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510086923-N-2019
Data: 06/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 43517650000000, ul. ul. Zachodnia -, 91-063 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6322361, e-mail biuro@mzz.lodz.pl, faks 426 322 361.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Sekcja IV: Udzielenie Zamówienia
Punkt: część nr 4 pkt IV.6
W ogłoszeniu jest: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 16198.44 Oferta z najniższą ceną/kosztem 16198.44 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16198.44 Waluta: zł
W ogłoszeniu powinno być: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 16195.44 Oferta z najniższą ceną/kosztem 16195.44 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16195.44 Waluta: zł

Znak sprawy: MZŻ.AT.262.8.2019

6.05.2019 r.


Ogłoszenie nr 510086923-N-2019 z dnia 06-05-2019 r.


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi: Prace remontowe wewnętrzne w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 43517650000000, ul. ul. Zachodnia -, 91-063 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6322361, e-mail biuro@mzz.lodz.pl, faks 426 322 361.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prace remontowe wewnętrzne w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Prace remontowe wewnętrzne w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV: 45311200-2, 39700000-9, 39100000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Malowanie pomieszczeń i naprawa parkietu w żłobku nr 1 przy ul. Sienkiewicza 9
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 28440.18
Waluta zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU MESTER SERWIS S.C. Krzysztof Michalski; Jadwiga Szrejner
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Służbowa 29 m. 43, 92-305 Łódź
Kod pocztowy: 92-305
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 34981.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34981.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34981.42
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Remont kuchni wraz z wyposażeniem w żłobku nr 3 przy ul. Warneńczyka 5/17
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 32995.98
Waluta zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ANTCZAK FIRMA SPRZĄTAJĄCA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 98,
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 40585.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40585.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40585.05
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Remont toalety i przyległego korytarza w żłobku nr 6 przy ul. Elsnera 12
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13167.02
Waluta zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ANTCZAK FIRMA SPRZĄTAJĄCA Sp. z o.o. ul. Częstochowska 98,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 98, 62-800 Kalisz
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 16198.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16198.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16198.44
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: Remont pomieszczeń w żłobku nr 11 przy ul. Wierzbowej 13
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30074.22
Waluta zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU MESTER SERWIS S.C. Krzysztof Michalski; Jadwiga Szrejner
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Służbowa 29 m. 43, 92-305 Łódź
Kod pocztowy: 92-305
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 36991.29
Oferta z najniższą ceną/kosztem 36991.29
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 36991.29
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7
NAZWA: Remont kuchni wraz z wyposażeniem w żłobku nr 26 przy ul. Sprinterów 11
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 29154.88
Waluta zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ANTCZAK FIRMA SPRZĄTAJĄCA Sp. z o.o. ul.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Częstochowska 98, 62-800 Kalisz
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 35860.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35860.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 35860.50
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8
NAZWA: Remont toalety w żłobku nr 29 przy ul. Gogola 9
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10891.01
Waluta zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ANTCZAK FIRMA SPRZĄTAJĄCA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 98, 62-800 Kalisz
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13395.94
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13395.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13395.94
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 10
NAZWA: Remont kuchni wraz z wyposażeniem w żłobku nr 31 przy ul. Sienkiewicza 108.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 63650.43
Waluta zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ANTCZAK FIRMA SPRZĄTAJĄCA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 98, 62-800 Kalisz
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 78290.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 78290.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 78290.03
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W postępowaniu na Prace remontowe wewnętrzne w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.AT.262.6.2019 prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty.

Opublikował: Marcin Jaras
Publikacja dnia: 06.05.2019 14:42
Dokument oglądany razy: 134
Podlega Ustawie