bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Prace remontowe zewnętrzne w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Znak sprawy : MZŻ.AT.262.3.2019

Łódź, dnia 11 kwietnia 2019 r.


Ogłoszenie nr 510071849-N-2019 z dnia 11-04-2019 r.
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi: Prace remontowe zewnętrzne w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 526111-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 43517650000000, ul. ul. Zachodnia -, 91-063 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6322361, e-mail biuro@mzz.lodz.pl, faks 426 322 361.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prace remontowe zewnętrzne w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Prace remontowe zewnętrzne w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Remont tarasu w żłobku nr 2 przy ulicy Chrobrego 16
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15012.00
Waluta zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TECH-FEN Grzegorz Osiewała
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Gostyczyna 4, 63-460 NOWE SKALMIERZYCE
Kod pocztowy: 63-460
Miejscowość: NOWE SKALMIERZYCE
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 18464.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18464.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18999.17
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Utwardzenie terenu wokół żłobka nr 5 przy ulicy Świetlanej 11/15
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3886.09
Waluta zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EBM Kwaśniak Emilia Kwaśniak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żubardzka 20/87, 91-022 Łódź
Kod pocztowy: 91-022
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4779.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4779.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4920.00
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Remont ogrodzenia oraz bramy żłobka nr 7 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 11
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9990.00
Waluta zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TECH-FEN Grzegorz Osiewała
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Gostyczyna 4, 63-460 NOWE SKALMIERZYCE
Kod pocztowy: 63-460
Miejscowość: NOWE SKALMIERZYCE
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12287.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12287.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22460.29
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Remont nawierzchni przed wejściem do budynku żłobka nr 10 w Łodzi przy ul, Karolewskiej 70/76
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 35353.58
Waluta zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EBM Kwaśniak Emilia Kwaśniak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żubardzka 20/87, 91-022 Łódź
Kod pocztowy: 91-022
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 43484.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43484.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45165.60
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: Remont tarasów w żłobku nr 14 przy ulicy Pawiej 20
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17859.00
Waluta zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TECH-FEN Grzegorz Osiewała
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Gostyczyna 4, 63-460 NOWE SKALMIERZYCE
Kod pocztowy: 63-460
Miejscowość: NOWE SKALMIERZYCE
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 21966.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21966.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22107.77
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6
NAZWA: Remont ogrodzenia w żłobku nr 18 przy al. Har. Zatorowców 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 23466.21
Waluta zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: M-SERWIS Michał Łyskowicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 87A Żakowice, 95-040 Koluszki
Kod pocztowy: 95-040
Miejscowość: Koluszki
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 28863.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28863.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 60881.92
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7
NAZWA: Remont tarasów zewnętrznych w Żłobku nr 21 w Łodzi przy ul. Marusarzówny 9
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 31227.77
Waluta zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EBM Kwaśniak Emilia Kwaśniak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żubardzka 20/87, 91-022 Łódź
Kod pocztowy: 91-022
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 38410.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38410.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39502.98
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8
NAZWA: Wymiana ogrodzenia, bramy i furtki żłobka nr 23 przy ul. Tatrzańskiej 27/29
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 33378.64
Waluta zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: M-SERWIS Michał Łyskowicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 87A Żakowice, 95-040 Koluszki
Kod pocztowy: 95-040
Miejscowość: Koluszki
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 41055.73
Oferta z najniższą ceną/kosztem 41055.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 85444.04
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 9
NAZWA: Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej w żłobku nr 24 przy ul. Rydzowej 7
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 23516.33
Waluta zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: M-SERWIS Michał Łyskowicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 87A Żakowice, 95-040 Koluszki
Kod pocztowy: 95-040
Miejscowość: Koluszki
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 28925.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28925.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 65629.72
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 10
NAZWA: Remont ogrodzenia w żłobku nr 28 przy ul. Wyszyńskiego 102
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13136.00
Waluta zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TECH-FEN Grzegorz Osiewała
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Gostyczyna 4, 63-460 NOWE SKALMIERZYCE
Kod pocztowy: 63-460
Miejscowość: NOWE SKALMIERZYCE
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 16157.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16157.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27542.77
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Znak sprawy : MZŻ.AT.262.3.2019

Łódź, dnia 04 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na prace remontowe zewnętrzne w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi dla poszczególnych części zamówienia zostały wybrane najkorzystniejsze oferty złożone przez:

Część 1: Remont tarasu w żłobku nr 2 przy ulicy Chrobrego 16
TECH-FEN Grzegorz Osiewała Gostyczyna 4, 63-460 NOWE SKALMIERZYCE
Liczba punktów za kwotę brutto - 96,00
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 100,00

Część 2: Utwardzenie terenu wokół żłobka nr 5 przy ulicy Świetlanej 11/15
EBM Kwaśniak Emilia Kwaśniak ul. Żubardzka 20/87, 91-022 Łódź
Liczba punktów za kwotę brutto - 96,00
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 100,00

Część 3: Remont ogrodzenia oraz bramy żłobka nr 7 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 11
TECH-FEN Grzegorz Osiewała Gostyczyna 4, 63-460 NOWE SKALMIERZYCE
Liczba punktów za kwotę brutto - 96,00
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 100,00

Część 4: Remont nawierzchni przed wejściem do budynku żłobka nr 10 w Łodzi przy ul, Karolewskiej 70/76
EBM Kwaśniak Emilia Kwaśniak ul. Żubardzka 20/87, 91-022 Łódź
Liczba punktów za kwotę brutto - 96,00
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 100,00

Część 5: Remont tarasów w żłobku nr 14 przy ulicy Pawiej 20
TECH-FEN Grzegorz Osiewała Gostyczyna 4, 63-460 NOWE SKALMIERZYCE
Liczba punktów za kwotę brutto - 96,00
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 100,00

Część 6: Remont ogrodzenia w żłobku nr 18 przy al. Har. Zatorowców 4
M-SERWIS Michał Łyskowicz ul. Piotrkowska 87A Żakowice, 95-040 Koluszki
Liczba punktów za kwotę brutto - 96,00
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 100,00

Część 7: Remont tarasów zewnętrznych w Żłobku nr 21 w Łodzi przy ul. Marusarzówny 9
EBM Kwaśniak Emilia Kwaśniak ul. Żubardzka 20/87, 91-022 Łódź
Liczba punktów za kwotę brutto - 96,00
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 100,00

Część 8: Wymiana ogrodzenia, bramy i furtki żłobka nr 23 przy ul. Tatrzańskiej 27/29
M-SERWIS Michał Łyskowicz ul. Piotrkowska 87A Żakowice, 95-040 Koluszki
Liczba punktów za kwotę brutto - 96,00
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 100,00

Część 9: Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej w żłobku nr 24 przy ul. Rydzowej 7
M-SERWIS Michał Łyskowicz ul. Piotrkowska 87A Żakowice, 95-040 Koluszki
Liczba punktów za kwotę brutto - 96,00
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 100,00

Część 10: Remont ogrodzenia w żłobku nr 28 przy ul. Wyszyńskiego 102
TECH-FEN Grzegorz Osiewała Gostyczyna 4, 63-460 NOWE SKALMIERZYCE
Liczba punktów za kwotę brutto - 96,00
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 100,00


Dla poszczególnych części zamówienia wpłynęły również następujące oferty:


Część 1: Remont tarasu w żłobku nr 2 przy ulicy Chrobrego 16
M-SERWIS Michał Łyskowicz ul. Piotrkowska 87A Żakowice, 95-040 Koluszki
Liczba punktów za kwotę brutto - 93,30
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 97,30

Część 2: Utwardzenie terenu wokół żłobka nr 5 przy ulicy Świetlanej 11/15
TECH-FEN Grzegorz Osiewała Gostyczyna 4, 63-460 NOWE SKALMIERZYCE
Liczba punktów za kwotę brutto - 93,27
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 97,27

Część 3: Remont ogrodzenia oraz bramy żłobka nr 7 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 11
MAY.PL Sp. z o.o. ul. Komunalna 17, 83-000 Pruszcz Gdański
Liczba punktów za kwotę brutto - 52,52
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 56,52

M-SERWIS Michał Łyskowicz ul. Piotrkowska 87A Żakowice, 95-040 Koluszki
Liczba punktów za kwotę brutto - 94,59
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 98,59

Część 4: Remont nawierzchni przed wejściem do budynku żłobka nr 10 w Łodzi przy ul, Karolewskiej 70/76
M-SERWIS Michał Łyskowicz ul. Piotrkowska 87A Żakowice, 95-040 Koluszki
Liczba punktów za kwotę brutto - 94,82
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 98,82

TECH-FEN Grzegorz Osiewała Gostyczyna 4, 63-460 NOWE SKALMIERZYCE
Liczba punktów za kwotę brutto - 92,43
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 96,43

Część 5: Remont tarasów w żłobku nr 14 przy ulicy Pawiej 20
M-SERWIS Michał Łyskowicz ul. Piotrkowska 87A Żakowice, 95-040 Koluszki
Liczba punktów za kwotę brutto - 95,39
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 99,39

Część 6: Remont ogrodzenia w żłobku nr 18 przy al. Har. Zatorowców 4
MAY.PL Sp. z o.o. ul. Komunalna 17, 83-000 Pruszcz Gdański
Liczba punktów za kwotę brutto - 45,51
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 49,51

TECH-FEN Grzegorz Osiewała Gostyczyna 4, 63-460 NOWE SKALMIERZYCE
Liczba punktów za kwotę brutto - 94,89
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 98,89

Część 7: Remont tarasów zewnętrznych w Żłobku nr 21 w Łodzi przy ul. Marusarzówny 9
M-SERWIS Michał Łyskowicz ul. Piotrkowska 87A Żakowice, 95-040 Koluszki
Liczba punktów za kwotę brutto - 93,35
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 97,35

TECH-FEN Grzegorz Osiewała Gostyczyna 4, 63-460 NOWE SKALMIERZYCE
Liczba punktów za kwotę brutto - 93,34
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 97,34

Część 8: Wymiana ogrodzenia, bramy i furtki żłobka nr 23 przy ul. Tatrzańskiej 27/29
MAY.PL Sp. z o.o. ul. Komunalna 17, 83-000 Pruszcz Gdański
Liczba punktów za kwotę brutto - 46,13
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 50,13

TECH-FEN Grzegorz Osiewała Gostyczyna 4, 63-460 NOWE SKALMIERZYCE
Liczba punktów za kwotę brutto - 94,41
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 98,41

Część 9: Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej w żłobku nr 24 przy ul. Rydzowej 7
MAY.PL Sp. z o.o. ul. Komunalna 17, 83-000 Pruszcz Gdański
Liczba punktów za kwotę brutto - 42,31
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 46,31

TECH-FEN Grzegorz Osiewała Gostyczyna 4, 63-460 NOWE SKALMIERZYCE
Liczba punktów za kwotę brutto - 93,44
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 97,44

Część 10: Remont ogrodzenia w żłobku nr 28 przy ul. Wyszyńskiego 102
MAY.PL Sp. z o.o. ul. Komunalna 17, 83-000 Pruszcz Gdański
Liczba punktów za kwotę brutto - 56,32
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 60,32

M-SERWIS Michał Łyskowicz ul. Piotrkowska 87A Żakowice, 95-040 Koluszki
Liczba punktów za kwotę brutto - 95,38
liczba punktów za okres gwarancji - 4,00
Łącznie punktów - 99,38

Oferta złożona przez firmę ANTCZAK FIRMA SPRZĄTAJĄCA Sp. z o.o. ul. Częstochowska 98, 62-800 Kalisz została odrzucona na podstawie Art. 89. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).


Dziękujemy za udział w przetargu.

Znak sprawy: MZŻ.AT.262.3.2019


Łódź, dnia 1 kwietnia 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na
Prace remontowe zewnętrzne w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Otwarcie ofert:
Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej części zamówienia:
Część 1: Remont tarasu w żłobku nr 2 przy ulicy Chrobrego 16,
wartość brutto: 19 499,74 zł.
Część 2: Utwardzenie terenu wokół żłobka nr 5 przy ulicy Świetlanej 11/15,
wartość brutto: 4 999,93 zł.
Część 3: Remont ogrodzenia oraz bramy żłobka nr 7 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 11,
wartość brutto: 12 499,99 zł.
Część 4: Remont nawierzchni przed wejściem do budynku żłobka nr 10 w Łodzi przy ul, Karolewskiej 70/76,
wartość brutto: 44 999,75 zł.
Część 5: Remont tarasów w żłobku nr 14 przy ulicy Pawiej 20,
wartość brutto: 22 126,65 zł.
Część 6: Remont ogrodzenia w żłobku nr 18 przy al. Har. Zatorowców 4,
wartość brutto: 28 999,94 zł.
Część 7: Remont tarasów zewnętrznych w Żłobku nr 21 w Łodzi przy ul. Marusarzówny 9,
wartość brutto: 40 000,02 zł.
Część 8: Wymiana ogrodzenia, bramy i furtki żłobka nr 23 przy ul. Tatrzańskiej 27/29,
wartość brutto: 41 158,99 zł.
Część 9: Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej w żłobku nr 24 przy ul. Rydzowej 7,
wartość brutto: 28 999,98 zł.
Część 10: Remont ogrodzenia w żłobku nr 28 przy ul. Wyszyńskiego 102,
wartość brutto: 16 284,23 zł.

Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:
Oferta nr 1 na części 3, 6, 8, 9, 10: MAY.PL Sp. z o.o. ul. Komunalna 17, 83-000 Pruszcz Gdański
Część 3: kwota brutto 22 460,29 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 6: kwota brutto 60 881,92 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 8: kwota brutto 85 444,04 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 9: kwota brutto 65 629,72 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 10: kwota brutto 27 542,77 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.

Oferta nr 2 na części 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: M-SERWIS Michał Łyskowicz ul. Piotrkowska 87A Żakowice, 95-040 Koluszki
Część 1: kwota brutto 18 999,17 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 3: kwota brutto 12 470,39 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 4: kwota brutto 44 026,32 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 5: kwota brutto 22 107,77 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 6: kwota brutto 28 863,44 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 7: kwota brutto 39 501,40 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 8: kwota brutto 41 055,73 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 9: kwota brutto 28 925,09 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 10: kwota brutto 16 261,87 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.

Oferta nr 3 na części 2, 4, 7: EBM Kwaśniak Emilia Kwaśniak ul. Żubardzka 20/87, 91-022 Łódź
Część 2: kwota brutto 4 779,89 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 4: kwota brutto 43 484,90 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 7: kwota brutto 38 410,16 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.

Oferta nr 4 na części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: ANTCZAK FIRMA SPRZĄTAJĄCA Sp. z o.o. ul. Częstochowska 98, 62-800 Kalisz
Część 1: kwota brutto 22 140,00 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 2: kwota brutto 7 380,00 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 3: kwota brutto 15 375,00 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 4: kwota brutto 51 660,00 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 5: kwota brutto 25 830,00 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 6: kwota brutto 26 445,00 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 7: kwota brutto 44 280,00 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 8: kwota brutto 45 510,00 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 9: kwota brutto 34 440,00 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 10: kwota brutto 19 680,00 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.

Oferta nr 5 na części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: TECH-FEN Grzegorz Osiewała Gostyczyna 4, 63-460 NOWE SKALMIERZYCE
Część 1: kwota brutto 18 464,76 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 2: kwota brutto 4 920,00 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 3: kwota brutto 12 287,70 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 4: kwota brutto 45 165,60 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 5: kwota brutto 21 966,57 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 6: kwota brutto 29 200,20 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 7: kwota brutto 39 502,98 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 8: kwota brutto 41 746,20 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 9: kwota brutto 29 716,80 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Część 10: kwota brutto 16 157,28 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia - każdą z poszczególnych części zamówienia należy realizować w terminie od podpisania umowy do 31.08.2019 r.

Znak sprawy: MZŻ.AT.262.3.2019

15.03.2019 r.


Ogłoszenie nr 526111-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi: Prace remontowe zewnętrzne w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 43517650000000, ul. ul. Zachodnia - , 91-063 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6322361, e-mail biuro@mzz.lodz.pl, faks 426 322 361.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.mzz.lodz.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowe zewnętrzne w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Prace remontowe zewnętrzne w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 211031,88
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający żąda, aby Wykonawca był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę – Wykonawca wykaże spełnienie tego warunku dokumentując posiadanie takiego wpisu. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oraz na wezwanie wpisu do właściwego rejestru.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający żąda, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 50 000 zł, z okresem ważności przypadającym w czasie realizacji zamówienia. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oraz na wezwanie polisy ubezpieczeniowej,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający żąda, aby Wykonawca dysponował osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) wraz z zaświadczeniem wystawionym przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego ważnym co najmniej do dnia 31 sierpnia 2019 r. Jeżeli termin ważności ww. zaświadczenia jest krótszy od wymaganego, w przypadku udzielenia zamówienia publicznego, należy dodatkowo złożyć oświadczenie o dokonaniu przedłożenia ważnego zaświadczenia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w następującej wysokości dla poszczególnych części: dla części 1: 500 zł dla części 2: 100 zł dla części 3: 300 zł dla części 4: 1300 zł dla części 5: 600 zł dla części 6: 800 zł dla części 7: 1100 zł dla części 8: 1200 zł dla części 9: 800 zł dla części 10: 400 zł W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część wpłaty wadium można dokonać łącznie 2. Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 2.1. pieniądzu – przelewem na konto MZŻ w Łodzi: GETIN Noble Bank S.A., Nr rachunku: 64 1560 0013 2026 0000 0185 0004 z zaznaczeniem „Wadium do postępowania MZŻ.AT.262.3.2019 na prace remontowe zewnętrzne w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi - część .....” Wniesienie wadium Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, czyli do godz. 12:00 w dniu 01.04.2019 r. 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, 2.3. gwarancjach bankowych - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych- gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 2.6. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie innej niż jedna z wyżej wymienionych. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium, tj. adres banku, numer konta itp. 3. Zamawiający zgodnie z art. 46 ustawy Pzp: 3.1. zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 3.6., 3.2. zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 3.3. zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 3.4. żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego, 3.5. zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, 3.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 3.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 3.7.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3.7.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3.8. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zgodnie z art. 184 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 96,00
Gwarancja 4,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-01, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Remont tarasu w żłobku nr 2 przy ulicy Chrobrego 16
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont tarasu w żłobku nr 2 przy ulicy Chrobrego 16
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 15853,45
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 96,00
Gwarancja 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Utwardzenie terenu wokół żłobka nr 5 przy ulicy Świetlanej 11/15
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Utwardzenie terenu wokół żłobka nr 5 przy ulicy Świetlanej 11/15
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4064,98
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 96,00
Gwarancja 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Remont ogrodzenia oraz bramy żłobka nr 7 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont ogrodzenia oraz bramy żłobka nr 7 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 11
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 10162,59
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 96,00
Gwarancja 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Remont nawierzchni przed wejściem do budynku żłobka nr 10 w Łodzi przy ul, Karolewskiej 70/76
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont nawierzchni przed wejściem do budynku żłobka nr 10 w Łodzi przy ul, Karolewskiej 70/76
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 36585,16
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 96,00
Gwarancja 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Remont tarasów w żłobku nr 14 przy ulicy Pawiej 20
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont tarasów w żłobku nr 14 przy ulicy Pawiej 20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 17989,15
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 96,00
Gwarancja 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Remont ogrodzenia w żłobku nr 18 przy al. Har. Zatorowców 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont ogrodzenia w żłobku nr 18 przy al. Har. Zatorowców 4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 23577,19
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 96,00
Gwarancja 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Remont tarasów zewnętrznych w Żłobku nr 21 w Łodzi przy ul. Marusarzówny 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont tarasów zewnętrznych w Żłobku nr 21 w Łodzi przy ul. Marusarzówny 9
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 32520,34
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 96,00
Gwarancja 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Wymiana ogrodzenia, bramy i furtki żłobka nr 23 przy ul. Tatrzańskiej 27/29
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wymiana ogrodzenia, bramy i furtki żłobka nr 23 przy ul. Tatrzańskiej 27/29
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 33462,59
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 96,00
Gwarancja 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej w żłobku nr 24 przy ul. Rydzowej 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej w żłobku nr 24 przy ul. Rydzowej 7
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 23577,22
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 96,00
Gwarancja 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Remont ogrodzenia w żłobku nr 28 przy ul. Wyszyńskiego 102
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont ogrodzenia w żłobku nr 28 przy ul. Wyszyńskiego 102
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13239,21
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 96,00
Gwarancja 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Do pobrania: SIWZ wraz z załącznikami

Opublikował: Marcin Jaras
Publikacja dnia: 15.03.2019 14:54
Dokument oglądany razy: 399
Podlega Ustawie