bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa środków czystościowych do 30 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 25 marca 2019 roku

Znak sprawy: MZŻ.AT.263.14.2019

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę środków czystościowych do 30 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została wybrana:


Oferta nr 2 złożona przez firmę:


„ADMOR” Przedsiębiorstwo Handlowe
Jerzy Moryto

ul. Wierzbicka 58 m 1
26-600 Radom
na kwotę 87 409,13 zł brutto

Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia.

       Łódż, dnia 20 marca 2019 r.

znak sprawy : MZŻ.AT.263.14.2019

Informacja uzupełniająca  do opisu przedmiotu zamówienia

W  Załączniku Nr 2 - Formularz cenowy,  w poz. 7 i 8 "Proszek do prania w pralkach automatycznych do tkanin.... op. 3 kg typu "E" lub równoważny , Zamawiający dopuszcza różnicę w gramaturze +/- 10% przy zachowaniu tej samej ilości prań(40).znak sprawy : MZŻ.AT.263.14.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO SPEŁNIENIA
(postępowanie wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie artykułu 4 pkt 8)

I. Zamawiający :
Miasto Łódź, 90-926 Łódź , ul. Piotrkowska 104 w imieniu którego działa Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91- 063 Łódź, ul. Zachodnia 55a,
Tel/faks : 42 632-23-61; tel. 42 632-24-08; 42 639-98-27; www.mzz.lodz.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystościowych do 30 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.
Wykaz środków czystościowych określono w zał. Nr 2 - (Formularz cenowy).

III. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie należy zrealizować w dniach 1-5 kwietnia 2019 roku.
IV. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
- dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów.
Załącznikiem do oferty stanowiącym jej integralną część jest:
Aktualny wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego .

VI. Przygotowanie oferty
1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1
2. Załącznikami do oferty są dokumenty wymienione w pkt V .
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres : Miejski Zespół Żłobków
w Łodzi, 91- 063 Łódź, ul. Zachodnia 55a z dopiskiem :” Oferta na dostawę środków czystościowych do 30 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi ”. Na kopercie należy podać nazwę (firmę), adres składającego ofertę.
4. Dopuszcza się złożenie oferty równoważnej przy czym produktem równoważnym będzie produkt co najmniej równy pod względem wszystkich cech jakościowych produktowi o podanym znaku towarowym jak również pojemnościowym, wagowym i ilościowym. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawców uzyskania opinii laboratoryjnej Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie w zakresie potwierdzenia równoważności oferowanego asortymentu zamiennego z asortymentem wymaganym. Opinię, o której mowa Wykonawcy mają obowiązek uzyskać na własny koszt.
5. Oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim.
6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę .
7. Załączniki przekazane Wykonawcy do wypełnienia powinny być wypełnione ściśle wg warunków i postanowień bez dokonywania w nich zmian.
8. Wszystkie strony oferty (w tym strony wszystkich załączników) powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca poprawiał dokonane przez siebie błędne zapisy muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników były ponumerowane, a oferta wraz z wszystkimi załącznikami trwale spięta.
9. Wykonawca wskazuje w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy (informacja pkt 3 Formularza Ofertowego załącznik nr 1)
10. Oferta powinna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.
11. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana i zostanie niezwłocznie zwrócona .
12. Wykonawcy występujący wspólnie wskazują w ofercie Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ci przed podpisaniem umowy przedstawiają umowę regulującą ich współpracę.
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
14. Każdy z Wykonawców oddzielnie przedstawia dokumenty wymienione w pkt. V.

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
• Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, pokój nr 11 (sekretariat) nie później niż do dnia 25 marca 2019 r. do godz.12
• Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki Opisu przedmiotu zamówienia i zostanie uznana za najkorzystniejszą pod względem cenowym.

VIII. Kryteria oceny ofert.
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający przy wyborze oferty przyjmie kryterium najniższej ceny oraz zgodności z zamówionym asortymentem.

IX. Umowa o wykonanie zamówienia.
1. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy - załącznik nr 3 .

X. Postanowienia dodatkowe.
. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XI. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia .

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy
Załącznik Nr 3 – Wzór umowy
Załącznik Nr 4 – Podział środków czystościowych wg miejsc dostaw
Załącznik Nr 5 – Miejsca dostaw środków czystościowych

Łódź, dnia 18 marca 2019 roku

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 18.03.2019 15:15
Dokument oglądany razy: 194
Nie podlega Ustawie