bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Sukcesywna dostawa jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.2.2019

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została wybrana oferta:

Oferta nr 3 złożona przez firmę:
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
Wykonanie zamówienia za cenę brutto: 38 541,93 zł
liczba otrzymanych punktów – 100,00 pkt

Ofertę złożyły również firmy:

Oferta nr 1:
Hurt –Detal Kraina Jaj Joanna Chinalska
u. Akacjowa 23 Okup Mały
98-100 Łask
Wykonanie zamówienia za cenę brutto: 62 871,90 zł
liczba otrzymanych punktów – 61,30 pkt

Oferta nr 2:
Handel Obwoźny Hurtowy Art. Ogólnospoż. Poch. Kraj.
Anna Ryszard Waldemar Gawinek
ul Zagonowa 55
91-232 Łódź
Wykonanie zamówienia za cenę brutto: 41 174,07 zł
liczba otrzymanych punktów – 93,61 pkt

Oferta nr 4:
Hurtownia Spożywcza ZUBI
Adam Hajduk
ul. Uczniowska 6
95-030 Stara Gadka
Wykonanie zamówienia za cenę brutto: 43 760,85 zł
liczba otrzymanych punktów – 88,07 pkt

Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 04 lutego 2019r. zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia.

Łódź, dnia 28 stycznia 2019 roku


oznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.2.2019


Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miasto Łódź, z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, w imieniu którego działa Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 03. 2019r. do 29. 02. 2020 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 11 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 21.01.2019r.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Katarzyna Loszek – główny specjalista ds. żywienia, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew.37 , 42 632-24-08 wew. 37; fax 42 632-23-61, kom. 502-133-392, adres e-mailowy: k.loszek@mzz.lodz.pl
8. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
03142500-3 – jaja

Do pobrania:

OPZ wraz z załacznikami

Opublikował: Informatyk 1
Publikacja dnia: 11.01.2019 14:32
Dokument oglądany razy: 143
Nie podlega Ustawie