bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi przy ul. Starorudzkiej nr 5/7

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 28 stycznia 2019 r.


Znak sprawy: MZŻ.AT.263.5.2019


Ogłoszenie o wyniku postępowania


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8
w Łodzi, ul. Starorudzka nr 5/7, zgodnie z kryterium najniższej ceny została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

1. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „KWIATKOWSKI”
95-035 Ozorków, ul. Podleśna 20
za cenę brutto - 48 339,00 zł

Ofertę złożyły również firmy:

2. DAMO Plus sp. z o.o. spółka komandytowa
99-400 Łowicz, ul. Małszyce 2d/2e
za cenę brutto - 49 630,50 zł

3. ”CZECH-OIL” Sp. z o.o.
Dąbrówka Wielka, ul. Zagajnikowa 1A, 95-100 Zgierz
za cenę brutto - 52 582,50 zł

4. MKAJ SKORUPA Sp. z o.o.
Ul. Traktorowa 109, 91-203 Łódź
za cenę brutto - 55 165,50 zł

5. Batorski i Wspólnicy Spółka Jawna
Józefin 40, 97-225 Ujazd
za cenę brutto - 55 350,00 zł


Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Znak sprawy: MZŻ.AT.263.5.2019                                              Łódź, dnia 17 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27,
tel./fax 42 632-23-61, www.bip.mzz.lodz.pl w zakładce: przetargi - nie podlegające ustawie.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do kotłowni
olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi, ul. Starorudzka nr 5/7.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31 maja 2019 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ, pokój 11 (sekretariat) do 24 stycznia 2019 r. do godziny
12:00 lub poprzez e-mail na adres: biuro@mzz.lodz.pl
7. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Jaras, Jolanta Kowalska, Stanisław Orliński, Janusz Wielemborek, tel. 515 062 503 w godz. 8:00-15:00.
8. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) - 09135100-5 olej opałowy.

Załączniki do pobrania

Opublikował: Marcin Jaras
Publikacja dnia: 17.01.2019 15:16
Dokument oglądany razy: 195
Nie podlega Ustawie