bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa olei i tłuszczy roślinnych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.1.2019

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę olei i tłuszczy roślinnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi została wybrana oferta numer 1 złożona przez firmę:

„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 24 020,12 zł


Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia w dniu 21 stycznia 2019 r.


Łódź, dnia 15 stycznia 2019 rokuoznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.1.2019


Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę olei i tłuszczy roślinnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miasto Łódź, z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, w imieniu którego działa Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olei i tłuszczy roślinnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 02. 2019r. do 29. 02. 2020 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 11 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 11.01.2019r.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Katarzyna Loszek – główny specjalista ds. żywienia, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew.37 , 42 632-24-08 wew. 37; fax 42 632-23-61, kom. 512 133 392, adres e-mailowy: k.loszek@mzz.lodz.pl
8. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
15400000-2 – oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce

Łódź, dnia 03 stycznia 2019 r.

Do pobrania:

  1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 03.01.2019 08:04
Dokument oglądany razy: 163
Nie podlega Ustawie