bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa wody źródlanej do 30 żłobków

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.9.2018


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę wody źródlanej do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi została wybrana oferta:

Oferta nr 1 złożona przez firmę:

„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 18 899,00 zł

Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia w dniu 5 grudnia 2018 r.


Łódź, dnia 29 listopada 2018 rokuoznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.9.2018


Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę wody źródlanej do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax 42 632-23-61 wew. 21. tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wody źródlanej do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 01. 2019 r. do 31. 12. 2019 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 11 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2018r. o godzinie 12:00.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Katarzyna Loszek – główny specjalista ds. żywienia, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew.37 , 42 632-24-08 wew. 37; fax 42 632-23-61, kom. 512 133 392, adres e-mailowy: k.loszek@mzz.lodz.pl
8. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: 15981000-8 – wody mineralne

Do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 19.11.2018 10:53
Dokument oglądany razy: 136
Nie podlega Ustawie