bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.AT.263.44.2018-remont ciągów komunikacyjnych zewnętrznych w Żłobku nr 13 przy ul. Rogozińskiego 2 w Łodzi

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

                                                                                                      Łódź, dnia 14.11.2018

Znak sprawy: MZŻ.AT.263.44.2018


Ogłoszenie o wyniku postępowania


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu na remont ciągów komunikacyjnych zewnętrznych w Żłobku nr 13 przy ul. Rogozińskiego 2 w Łodzi, zgodnie z kryterium najniższej ceny została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

M-Serwis Michał Łyskowicz,
95-040 Żakowice, ul. Piotrkowska 87a
za cenę brutto: 61 331,61 zł

W postępowaniu nie wpłynęły inne oferty.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

                                                                                                                          Łódź, dnia 13.11.2018


WARUNKI ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, działający w imieniu Miasta Łodzi,
ul. Piotrkowska 104, 90-926, Łódź; faks: 42 632-23-61; tel. 42 632-24-08; 42 639-98-27; www.mzz.lodz.pl, www.bip.mzz.lodz.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie ciągów komunikacyjnych zewnętrznych w Żłobku nr 13 przy ul. Rogozińskiego 2 w Łodzi – według pozycji wyróżnionych w przedmiarze robót. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 24 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie należy zrealizować w okresie: od podpisania umowy do 30 listopada 2018.
V. Oferta winna składać się z:
1. Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych warunków zamówienia,
2. Kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych warunków zamówienia,
3. Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych warunków zamówienia
4. Kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, nie później niż do dnia 14 listopada 2018 roku do godziny 12:00. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena.
VII. Umowa o wykonanie zamówienia.
1. Umowa na wykonanie robót budowlanych zostanie zawarta pod warunkiem zabezpieczenia środków w terminie do 16.11.2018 r. w planie finansowym MZŻ na 2018.
2. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych warunków zamówienia.
VIII. Postanowienia dodatkowe.
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
IX. Załączniki do warunków zamówienia:
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.
Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót budowlanych
Załącznik Nr 3 – Wzór umowy

warunki zamówienia z załącznikami

Opublikował: Jerzy Dercz
Publikacja dnia: 13.11.2018 13:22
Dokument oglądany razy: 144
Nie podlega Ustawie