bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/T/262/2/12 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości do 16 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi ul. Starorudzka nr 5/7.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Numer sprawy MZŻ/T /262/ 2/12


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
BZP - 27354-2012 z dnia 30.01.2012

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź ul. Zachodnia nr 55a tel. 42 632-24-08, 639-98-27, 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21.
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO.
3. Specyfikacje (0 zł.) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl.
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 16 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi ul. Starorudzka nr 5/7.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej,
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej,
6. Wymagany termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31 maja 2012 r.,
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
e. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp,
f. ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - nie dotyczy,
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 pkt.
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 7 lutego 2012 r. godz. 10:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert,
12. Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy,
13. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy,
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy,
15. Zamówienie uzupełniające - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Roman Ryżlak i Anna Majewska, pok. nr 4 w godz. 8:00 – 15:00,
17. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) - 09135100-5 olej opałowy

Łódź, dnia 30 stycznia 2012 roku

  1. siwz -dostawa oleju
  2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  3. załącznik nr 2 - formularz cenowy
  4. załącznik nr 3 - oświadczenie o niezaleganiu
  5. załącznik nr 4 - oświadczenie
  6. załącznik nr 5 - wzór umowy

Łódź, dnia 07 lutego 2012

Numer sprawy : MZZ/T/262/2/12

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
(Ogłoszenie o zamówieniu BZP – 27354-2012 z dnia 30.01.2012 roku)

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 16 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej nr 5/7 została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

Batorski i Wspólnicy sp.j.
Józefin 40, 97-225 Ujazd
za cenę z VAT – 66 321,60 zł –100 pkt
Oferta nr 2

Ofertę złożyła również firma:
PETROLIS Sp. z oo. 26-700 Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 10a/204
za cenę z VAT - 71 832,00 zł – 92 pkt
Oferta 1

Oferty odrzucone:
FHU „Kwiatkowski”, 95-035 Ozorków, ul. Podleśna 20 – oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 -zawiera błędy w obliczeniu ceny. Wykonawca błędnie obliczył wartość zamówienia netto na podstawie zaoferowanej ceny jednostkowej netto.


Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 13 lutego 2012r.

Łódź, dnia 14 lutego 2012 roku


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 44372 - 2012 z dnia 14.02.2012r.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego w ilości 16 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7 została zawarta umowa z:

Batorski i Wspólnicy Sp. jawna
Józefin 40
97-225 Ujazd
za cenę z VAT: 66 321,60 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 30.01.2012 08:26
Dokument oglądany razy: 536
Podlega Ustawie