bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.AT.263.40.2018- remont pomieszczeń w budynku żłobka nr 10 przy ul Karolewskiej 70/76

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Łódź, dnia 9 października 2018 roku

Znak sprawy: MZŻ.AT.263.40.2018


Ogłoszenie o wyniku postępowania

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu na remont pomieszczeń w budynku żłobka nr 10 przy ul. Karolewskiej 70/76 w Łodzi została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

Zakład Remontowo Budowlany
Marek Piaseczny
Ul. Rumuńska 18A
91-336 Łódź
za cenę brutto 64 657,62 zł

Dziękujemy za udział w postępowaniu .


                                                                                  Łódź, dnia 3 października


WARUNKI ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, działający w imieniu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926, Łódź; faks: 42 632-23-61; tel. 42 632-24-08; 42 639-98-27; www.mzz.lodz.pl, www.bip.mzz.lodz.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie pomieszczeń w budynku żłobka nr 10 przy ul. Karolewskiej 70/76 w Łodzi –według pozycji wyróżnionych w przedmiarze robót. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie należy zrealizować w okresie: od podpisania umowy do 10 listopada 2018.
V. Oferta winna składać się z:
1. Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych warunków zamówienia,
2. Kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych warunków zamówienia,
3. Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych warunków zamówienia
4. Kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, nie później niż do dnia 8 października 2018 roku do godziny 12:00. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena.
VII. Umowa o wykonanie zamówienia.
Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych warunków zamówienia.
VIII. Postanowienia dodatkowe.
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
IX. Załączniki do warunków zamówienia:
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.
Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót budowlanych
Załącznik Nr 3 – Wzór umowywarunki zamówienia z załacznikami

Opublikował: Jerzy Dercz
Publikacja dnia: 03.10.2018 10:59
Dokument oglądany razy: 169
Nie podlega Ustawie