bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.AT.263.36.2018-dostawa oleju opałowego lekkiego do żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

                                                                                                

Łódź, dnia 24 września 2018 roku

Znak sprawy: MZŻ.AT.263.36.2018


Ogłoszenie o wyniku postępowania


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8
w Łodzi, ul. Starorudzka nr 5/7 zgodnie z kryterium najniższej ceny została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

CZECH-OIL Sp. z o.o. Dąbrówka Wielka, ul. Zagajnikowa 1A, 95-100 Zgierz
za cenę brutto: 52 213,50

Ofertę złożyły również firmy:

Batorski i Wspólnicy Spółka Jawna, Józefin 40, 97-225 Ujazd
za cenę brutto : 52 398,00

PETROJET Sp. z o.o. Kieszek 52, 26-670 Pionki
za cenę brutto : 54 796,50

DAMO Plus Sp. z o.o. Sp. K. Ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz
za cenę brutto: 55 350,00

MKAJ SKORUPA Sp. z o.o. Ul. Traktorowa 109, 91-203 Łódź
za cenę brutto: 56 826,00


Dziękujemy za udział w postępowaniu.Łódź, dnia 14 września 2018

Znak sprawy MZŻ.AT.263.36.2018


                                                     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27,
tel./fax 42 632-23-61, www.bip.mzz.lodz.pl w zakładce: przetargi - nie podlegające ustawie.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do kotłowni
olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi, ul. Starorudzka nr 5/7.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31 stycznia 2019 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ, pokój 11 (sekretariat) do 19 września 2018 roku do godziny
12:00 lub poprzez e-mail na adres: biuro@mzz.lodz.pl
7. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Jaras, Jerzy Dercz, Stanisław Orliński, Janusz Wielemborek, tel. 515 062 503 w godz. 8:00-15:00.
8. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) - 09135100-5 olej opałowy.

załączniki do pobrania

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 14.09.2018 08:34
Dokument oglądany razy: 180
Nie podlega Ustawie