bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Sukcesywna dostawa miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.8.2018


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została wybrana oferta:

Oferta nr 1 złożona przez firmę:

„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
Za cenę z VAT : 8 864,23 zł

Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia w dniu 14 września 2018 r.


Łódź, dnia 06 września 2018 rokuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax 42 632-23-61 wew. 21. tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 11. 2018 r. do 31. 10. 2019 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 11 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 05.09.2018r. o godzinie 12:00.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Katarzyna Loszek – główny specjalista ds. żywienia, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew.37 , 42 632-24-08 wew. 37; fax 42 632-23-61, kom. 512 133-392, adres e-mailowy: k.loszek@mzz.lodz.pl
8. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
03142100-9 – miód naturalny
03100000-2 – Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

załączniki do pobrania

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 29.08.2018 12:47
Dokument oglądany razy: 142
Nie podlega Ustawie