bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO SPEŁNIENIA

(postępowanie wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie artykułu 4 pkt 8)


I. Zamawiający :
Miasto Łódź, 90-926 Łódź , ul. Piotrkowska 104 w imieniu którego działa Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91- 063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, Tel/faks : 42 632-23-61; tel. 42 632-24-08; 42 639-98-27; www.mzz.lodz.pl


II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 480 pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi z zakresu udzielania pierwszej pomocy małym dzieciom i osobom dorosłym.
 2. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80562000-1 Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy.
 3. Zajęcia (w tym egzamin) odbędą się w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r.
 4. W szkoleniu uczestniczyć będzie 480 osób w podziale na 32 grupy po 15 osób każda.
 5. Kursanci będą ćwiczyć na fantomach, w tym także niemowląt.
 6. Wykonawca przeprowadza szkolenia z wykorzystaniem własnych materiałów szkoleniowych, fantomów i sprzętu.
 7. Program obejmuje wykłady oraz ćwiczenia praktyczne prowadzone pod okiem doświadczonego ratownika medycznego.
 8. Uczestnicy kursu nauczą się skutecznie reagować w najczęstszych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, w jakich znaleźć się mogą najmłodsze dzieci i oni sami.
 9. Szkolenia zostaną przeprowadzone w dni robocze – 8 godzin dziennie, z czego zajęcia praktyczne powinny wynosić co najmniej 4 godziny.
 10. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia list obecności uczestników szkolenia.
 11. Zamawiający dysponuje salą konferencyjną w której możliwe będzie przeprowadzenie szkolenia, chyba że wykonawca posiada własną salę, w centralnej części Łodzi.
 12. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców pisemnie.
 13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie poinformowany pisemnie.

III. Termin wykonania zamówienia.


Zamówienie należy zrealizować do 30 listopada 2018 roku


IV. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia posiadający uprawnienia ratownika medycznego lub kurs instruktorski,
1.2. dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów.
Załącznikiem do oferty stanowiącym jej integralną część jest aktualny wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego – kserokopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

VI. Przygotowanie oferty

 1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1
 2. Załącznikami do oferty są dokumenty wymienione w pkt V .
 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres : Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91- 063 Łódź, ul. Zachodnia 55a z dopiskiem :” Oferta na przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy”. Na kopercie należy podać nazwę (firmę), adres składającego ofertę.
 4. Załączniki przekazane Wykonawcy do wypełnienia powinny być wypełnione ściśle wg warunków i postanowień bez dokonywania w nich zmian.
 5. Wszystkie strony oferty (w tym strony wszystkich załączników) powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca poprawiał dokonane przez siebie błędne zapisy muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników były ponumerowane, a oferta wraz z wszystkimi załącznikami trwale spięta.
 6. Oferta powinna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.
 7. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana i zostanie niezwłocznie zwrócona .
 8. Wykonawcy występujący wspólnie wskazują w ofercie Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ci przed podpisaniem umowy przedstawiają umowę regulującą ich współpracę.
 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 10. Każdy z Wykonawców oddzielnie przedstawia dokumenty wymienione w pkt. V.

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, pokój nr 11 (sekretariat) nie później niż do dnia 28-08-2018 r. do godz.15
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki Opisu przedmiotu zamówienia i zostanie uznana za najkorzystniejszą.

VIII. Kryteria oceny ofert.
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający przy wyborze oferty przyjmie kryterium najniższej ceny oraz zgodności z określonym w opisie wymaganiami

IX. Umowa o wykonanie zamówienia.
Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy - załącznik nr 2 .

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia .
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 22.08.2018 13:06
Dokument oglądany razy: 320
Nie podlega Ustawie