bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.AT.263.18.2018 Wywóz odpadow w kontenerach

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 12 kwietnia 2018 roku

Znak sprawy: MZŻ.AT.263.18.2018


Ogłoszenie o wyniku postępowania

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu na usługę wywozu odpadów w kontenerach ze żłobków MZŻ w Łodzi w 2018 r. została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:


Zakład Robót Sanitarnych SANATOR Sp. z o.o.
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Pańska 68/70
za cenę brutto 19 244,00 zł


Ofertę złożyły również firmy:

Oferta nr 1
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. z o.o.
91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2
za cenę brutto 20 875,21 zł

Oferta nr 3
TKM Recykling Polska Sp. z o.o.
58-100 Świdnica, ul. Kanonierska 11/3
za cenę brutto 23 544,00 zł

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Łódź, dnia 26.03.2018r.
Znak sprawy : MZŻ.AT.263.18.2018


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91- 063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, tel./faks:
42 632-23-61 (www.bip.mzz.lodz.pl), który działa w imieniu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.
2. Postępowanie o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wywozu odpadów w kontenerach ze żłobków MZŻ w Łodzi w 2018 r.
4. Zamówienie należy zrealizować w okresie: od podpisania umowy do 31.12.2018 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi (I piętro, pokój nr 13), ul. Zachodnia 55a do dnia 03.04.2018 r. do godziny 12:00.
7. Osoby uprawione do kontaktu z Wykonawcami: Anna Majewska i Jerzy Dercz (tel. 515-062-503, 42 639-98-27 wew. 36 w godzinach 8:00-15:00).
8. Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: 90511000-2 Usługi wywozu odpadów.

POBIERZ

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 26.03.2018 14:23
Dokument oglądany razy: 206
Nie podlega Ustawie