bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa środków czystosciowych dla 30 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Znak sprawy: MZŻ.AT.263.17.2018

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę środków czystościowych do 30 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została wybrana oferta:
Oferta nr 3 złożona przez firmę:


MULTICZYSTOŚĆ PHU
Barbara Jadczyk
ul. Brukowa 10
91-341 Łódź
na kwotę 68 089,26 zł brutto

Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia.

Łódź, dnia 5 kwietnia 2018 rokuznak sprawy MZŻ.AT.263.17.2018

Postępowanie poniżej 30 000 euro na dostawę środków czystościowych do 30 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, tel. 42 632-23-61 wew. 36
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystościowych do 30 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia do 17 kwietnia 2018 roku.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 11 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 03.04.2018 r. o godzinie 12:00.
7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Hanna Nowicka st. inspektor ds. administracyjnych i Małgorzata Barczyńska st. inspektor ds. administracyjnych, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew.36
8. Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
33760000-5 – Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
39510000-0 - Wyroby włókiennicze w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym
39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące
39200000-4 - Wyposażenie domowe
18400000-3 - Odzież specjalna i dodatki


Do pobrania:
Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 23.03.2018 14:06
Dokument oglądany razy: 245
Nie podlega Ustawie