bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Sukcesywna dostawa produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.5.2018


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi została wybrana oferta:

Oferta nr 1 złożona przez firmę:

„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 47 530,21 zł

Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia w dniu 29 marca 2018 r.

Łódź, dnia 26 marca 2018 rokuoznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.5.2018


Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax 42 632-23-61 wew. 21. tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 04. 2018 r. do 28. 02. 2019 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 23-03-2018r. o godzinie 12:00.
7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są w sprawach:
a. merytorycznych: Katarzyna Loszek – główny specjalista ds. żywienia, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew.37 , 42 632-24-08 wew. 37; fax 42 632-23-61, kom. 501 329 767,
b. Adres e-mailowy: k.loszek@mzz.lodz.pl
8. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
15600000-4 – produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych


Do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 15.03.2018 09:49
Dokument oglądany razy: 197
Nie podlega Ustawie