bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.4.2018


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi Wpłynęła jedna oferta. W postępowaniu nie wybrano Wykonawcy ponieważ cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferta numer 1
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 49 291,59 zł

Łódź, dnia 14 marca 2018 rokuoznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.4.2018


Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax 42 632-23-61 wew. 21. tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 04. 2018 r. do 28. 02. 2019 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 14.03.2018r. o godzinie 12:00.
7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są w sprawach:
a. merytorycznych: Katarzyna Loszek – główny specjalista ds. żywienia, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew.37 , 42 632-24-08 wew. 37; fax 42 632-23-61, kom. 501 329 767,
b. Adres e-mailowy: k.loszek@mzz.lodz.pl
8. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
15600000-4 – produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

Do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 07.03.2018 09:24
Dokument oglądany razy: 168
Nie podlega Ustawie