bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi ul. Starorudzka nr 5/7.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


Łódź, dnia 29 stycznia 2017 roku

Znak sprawy: MZŻ.AT.263.6.2018


Ogłoszenie o wyniku postępowania

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8
w Łodzi, ul. Starorudzka nr 5/7 została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

”CZECH-OIL” Sp. z o.o.
Dąbrówka Wielka, ul. Zagajnikowa 1A
95-100 Zgierz
za cenę brutto - 44 833,50 zł
Ofertę złożyły również firmy:

Oferta nr 1
Firma Handlowo-Usługowa KWIATKOWSKI Grzegorz Kwiatkowski
ul. Podleśna 20
95-035 Ozorków
za cenę brutto - 47 232,00 zł

Oferta nr 2
MKAJ SKORUPA Sp. z o.o.
Ul. Traktorowa 109
91-203 Łódź
za cenę brutto - 47 047,50 zł

Oferta nr 3
Batorski i Wspólnicy Spółka Jawna
Józefin 40, 97-225 Ujazd
za cenę brutto- 47 047,50 zł

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Łódź, dnia 22 stycznia 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27,
tel./fax 42 632-23-61, www.bip.mzz.lodz.pl w zakładce: przetargi - nie podlegające ustawie.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do kotłowni
olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi, ul. Starorudzka nr 5/7.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31 maja 2018 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ, pokój 11 (sekretariat) do 29 stycznia 2018 roku do godziny
12:00 lub poprzez e-mail na adres:techniczny@mzz.lodz.pl
7. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Jerzy Dercz, Stanisław Orliński, Janusz Wielemborek, tel. 515 062 503
w godz. 8:00-15:00.
8. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) - 09135100-5 olej opałowy.

warunki zamówienia wraz z załącznikami

Opublikował: Jerzy Dercz
Publikacja dnia: 22.01.2018 13:31
Dokument oglądany razy: 171
Nie podlega Ustawie