bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.Ż.263.1.2018- dostawa olei i tłuszczy roślinnych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.1.2018


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę olei i tłuszczy roślinnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została wybrana oferta:

Oferta nr 1 złożona przez firmę:

„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź

liczba otrzymanych punktów – 100 pkt


Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia w dniu 17 stycznia 2018 r.


Łódź, dnia 11 stycznia 2018 rokuoznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.1.2018


Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę olei i tłuszczy roślinnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miasto Łódź, z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, w imieniu którego działa Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olei i tłuszczy roślinnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 02. 2018r. do 31. 01. 2019 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 09.01.2018r.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Katarzyna Loszek – główny specjalista ds. żywienia, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew.37 , 42 632-24-08 wew. 37; fax 42 632-23-61, kom. 501 329 767, adres e-mailowy: k.loszek@mzz.lodz.pl
8. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
15400000-2 – oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce

do pobrania:

OPZ wraz z załącznikami

Łódź, dnia 02 stycznia 2018 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 02.01.2018 12:09
Dokument oglądany razy: 212
Nie podlega Ustawie