bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa ryb mrożonych oraz przetworów rybnych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.8.2017

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę ryb mrożonych oraz przetworów rybnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została wybrana oferta:

Oferta nr 1 złożona przez firmę:

J. D. P. Kuczyńscy
„DAR-POL” Sp. jawna
ul. Okólna 180
91-520 Łódź

liczba otrzymanych punktów – 100 pkt


Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia w dniu 15 stycznia 2018 r.


Łódź, dnia 10 stycznia 2018 rokuoznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.8.2017


Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę ryb mrożonych oraz przetworów rybnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax 42 632-23-61 wew. 21. tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb mrożonych oraz przetworów rybnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 01. 2018 r. do 31. 12. 2018 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 28.12.2017r. o godzinie 12:00.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Katarzyna Loszek – główny specjalista ds. żywienia, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew.37 , 42 632-24-08 wew. 37; fax 42 632-23-61, kom. 501 329 767, adres e-mailowy: k.loszek@mzz.lodz.pl
8. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
9. 15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane

Do pobrania

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załacznikami

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 18.12.2017 14:15
Dokument oglądany razy: 183
Nie podlega Ustawie