bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Sukcesywna dostawa ryb świeżych, mrożonych oraz przetworów rybnych.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ.Ż.263.6.2017

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę ryb świeżych, mrożonych oraz przetworów rybnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

Łódź, dnia 28 listopada 2017 rokuoznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.6.2017


Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę ryb świeżych, mrożonych oraz przetworów rybnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax 42 632-23-61 wew. 21. tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb świeżych, mrożonych oraz przetworów rybnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 01. 2018 r. do 31. 12. 2018 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 27.11.2017r. o godzinie 12:00.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Katarzyna Loszek – główny specjalista ds. żywienia, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew.37 , 42 632-24-08 wew. 37; fax 42 632-23-61, kom. 501 329 767, adres e-mailowy: k.loszek@mzz.lodz.pl
8. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
9. 15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane

Do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 16.11.2017 12:41
Dokument oglądany razy: 213
Nie podlega Ustawie