bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa środków czystościowych do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Znak sprawy: MZŻ.263.24.2017

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę środków czystościowych do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została wybrana oferta:
Oferta nr 1 złożona przez firmę:


DELKOR Sp. Z o.o.
ul. Szczecińska 61/67
91-222 Łódź


na kwotę 496,50 zł brutto

Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia.

Łódź, dnia 17 listopada 2017 roku Znak sprawy: MZŻ.A.263.24.2017

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro na dostawę środków czystościowych do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax 42 632-23-61 wew. 21. tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystościowych do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia do 20 listopada 2017 roku.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2017r.
7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Hanna Nowicka
st. inspektor ds. administracyjno - gospodarczych i Małgorzata Barczyńska st. inspektor
ds. administracyjno - gospodarczych, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew. 37, 42 632-24-08 wew. 37; fax 42 632-23-61, kom. 501 329 767, adres e-mail : biuro@mzz.lodz.pl
8. Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
33760000-5 – Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
39510000-0 Wyroby włókiennicze w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym
39800000-0 Środki czyszczące i polerujące
39200000-4 Wyposażenie domowe


Do pobrania:
Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Łódź, dnia 08-11-2017 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 08.11.2017 15:00
Dokument oglądany razy: 343
Nie podlega Ustawie