bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa wraz z montażem mebli i materacy do 6 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Znak sprawy: MZŻ.263.23.2017

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę wraz z montażem mebli i materacy do 6 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi została wybrana Oferta nr 2 złożona przez firmę:
Nowa Szkoła Sp. z o.o.
ul. POW 25
90-248 Łódź
za kwotę 16 743,00 zł brutto

Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.Znak sprawy: MZŻ.A.263.23.2017
Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro na dostawę wraz z montażem mebli i materacy do 6 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, e-mail biuro@mzz.lodz.pl fax 42 632-23-61 wew. 21. tel. 42 632-24-08, 42 632-23-61.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem i materacy do 6 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia do 24 listopada 2017 roku.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Miejski Zespołu Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, w pokoju nr 13 (sekretariat) . Termin składania ofert upływa w dniu 27.10.2017 r.
7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 Hanna Nowicka st. inspektor ds. administracyjno - gospodarczych
 Anna Rudyk Specjalista ds. żłobków
8. Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: 39000000-2

Do pobrania:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

Łódź, dnia 24-10-2017 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 24.10.2017 14:51
Dokument oglądany razy: 233
Nie podlega Ustawie