bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa wraz z montażem regałów i stołów ze stali nierdzewnej do 17 żłobków na terenie Łodzi.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Znak sprawy: MZŻ.263.22.2017

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę wraz z montażem regałów i stołów ze stali nierdzewnej do 17 żłobków na terenie Łodzi została wybrana Oferta nr 4 złożona przez firmę:

GOGA Grażyna Staszewska
ul. Podłużna 28
03-290 Warszawa
za kwotę 15 731,70 zł brutto

Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia.Znak sprawy: MZŻ.A.263.22.2017


Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro na dostawę wraz z montażem regałów i stołów ze stali nierdzewnej do 17 żłobków na terenie Łodzi.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, e-mail biuro@mzz.lodz.pl fax 42 632-23-61 wew. 21. tel. 42 632-24-08, 42 632-23-61.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem regałów i stołów ze stali nierdzewnej do 17 żłobków na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia do 15 listopada 2017 roku.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Miejski Zespołu Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, w pokoju nr 13 (sekretariat) . Termin składania ofert upływa w dniu 17.10.2017r.
7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 Hanna Nowicka st. inspektor ds. administracyjno - gospodarczych
 Katarzyna Loszek specjalista ds. żywienia
8. Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: 39000000-2

Do pobrania:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 12.10.2017 10:31
Dokument oglądany razy: 227
Nie podlega Ustawie