bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa mebli do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Znak sprawy: MZŻ.263.20.2017


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę wraz z montażem mebli dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została wybrana Oferta nr 2 złożona przez firmę:

BIUROMAX s.c.                                                                                                                            Małgorzata Skalska, Katarzyna Fogler
Al. Piłsudskiego 52
90-330 Łódź


za kwotę 32 442,73 zł brutto

Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia.Znak sprawy: MZŻ.A.263.20.2017


Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro na dostawę mebli wraz z montażem dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, e-mail biuro@mzz.lodz.pl fax 42 632-23-61 wew. 21. tel. 42 632-24-08, 42 632-23-61.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia do 30 października 2017 roku.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Miejski Zespołu Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 02.10.2017r. o godzinie 12:00.
7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 Hanna Nowicka st. inspektor ds. administracyjno - gospodarczych
 Małgorzata Barczyńska st. inspektor ds. administracyjno - gospodarczych
8. Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: 39000000-2

Do pobrania:


1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 27.09.2017 13:53
Dokument oglądany razy: 230
Nie podlega Ustawie