bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/T/262/13/11 Przetarg nieograniczony na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ na terenie Łodzi w 2012 roku - ogłoszenie o wyniku postępowania

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Numer sprawy : MZZ/T/262/13/11


Łódź, dnia 22 grudnia 2011 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGo


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ na terenie Łodzi w 2012 roku została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

dla zadania 1
Oferta nr 7
Zakład Instalacji Elektrycznych
Stanisław Cuprjak
ul. Gubałówka 32
92-116 Łódź
- za cenę z VAT 63 152,28 zł – 100 pkt

dla zadania 2:
Oferta nr 5
Zakład Instalacyjno – Ślusarski Waldemar Sitek
ul. Próchnika 25/26
90-708 Łódź
– cena z VAT 59 093,21 zł – 100 pkt

dla zadania 3:
Oferta nr 8
Zakład Remontowo-Budowlany
Marek Piaseczny,
ul. Rumuńska 18A,
91-336 Łódź
- za cenę z VAT 95 903,95 zł – 100 pkt


Wykonawcy wykluczeni, oferty odrzucone

Zadanie 2 – instalacje sanitarne

* USŁUGA sp. z o.o. ul. Kilińskiego 169 90-353 Łódź - oferta nr 2 – wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 – mimo wezwania do uzupełniania dokumentów wykonawca nie uzupełnił oferty o kserokopię świadectwa kwalifikacyjnego osoby uprawnionej do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru nad wykonywanymi robotami w zakresie kotłowni na paliwa płynne i gazowe wraz z urządzeniami pomocniczymi. 
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 – oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.

* Zakład Instalacji Sanitarnych Usługi Remontowo – Budowlane Jerzy Grzymski, ul. Kamińskiego 23/1, Łódź - oferta nr 3 – wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 – mimo wezwania do uzupełniania dokumentów wykonawca nie uzupełnił oferty o kserokopię świadectwa kwalifikacyjnego osoby uprawnionej do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru nad wykonywanymi robotami w zakresie kotłowni na paliwa płynne i gazowe wraz z urządzeniami pomocniczymi.
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 – oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.


Oferty odrzucone:

Zadanie 3 instalacje elektryczne

OSEMIT Adam Kaczorowski, ul. Sporna 28/4, 91-738 Łódź - oferta nr 9 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – błędna podstawa kosztorysu w pozycjach 37 i 81.


Ofertę złożyły również firmy:

Zadanie 1- instalacje elektryczne

Oferta nr 1
RS-Instal Ryszard Szczypkowski
ul. Cieszkowskiego 13 m 13
93-504 Łódź
– cena z VAT 77 200,03 zł – 82 pkt

Oferta nr 2
USŁUGA sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 169
90-353 Łódź
– za cenę z VAT 104 690,22 zł – 60 pkt

Oferta nr 4
PW – ELEKTRO- BUD
Andrzej Pachowski, Jan Osiński
ul. Wigury 21
90-319 Łódź
– cena z VAT 71 164,27 zł – 89 pkt


Zadanie 3 – roboty budowlane
Oferta nr 6
PPHU FORMAT Tomasz Pawełczyk
ul. Karniszewicka 74B
95-200 Pabianice
– cena z VAT 197 721,89 zł - 49 pkt


Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 27 grudnia 2011 roku.
 

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 22.12.2011 10:54
Dokument oglądany razy: 680
Podlega Ustawie