bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.3.2017


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została wybrana najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium, z najniższą ceną oferta :

Oferta numer 2
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 36 533,45 zł

Ofertę złożyła również firma:
oferta nr 1
Firma Handlowo – Usługowa „EGRO”
Grzegorz Roswag
ul. Piotrkowska 204/210, 90-369 Łódź
Filia: ul. Warszawska 149/151, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
wykonanie zamówienia za cenę z VAT - 36 968,63zł


Zamawiający informuje, iż Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia w dniu 19 kwietnia 2017r.

Łódź, dnia 10 kwietnia 2017 roku oznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.3.2017


Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax 42 632-23-61 wew. 21. tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów zbożowych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 05. 2017 r. do 31. 04. 2018 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 05.04.2017r. o godzinie 12:00.
7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są w sprawach:
a. merytorycznych: Katarzyna Loszek – główny specjalista ds. żywienia, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew.37 , 42 632-24-08 wew. 37; fax 42 632-23-61, kom. 501 329 767,
b. Adres e-mailowy: k.loszek@mzz.lodz.pl
8. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: 15600000-4 – produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

Do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Łódź, dnia 24-03-2017 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 27.03.2017 14:30
Dokument oglądany razy: 241
Nie podlega Ustawie