bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa środków czystościowych do 30 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Znak sprawy: MZŻ.263.7.2017

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę środków czystościowych do 30 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została wybrana :


Oferta nr 1 złożona przez firmę:

DELKOR Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 61/67
91-222 Łódź
na kwotę 89 017,52 zł brutto

Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia.

Łódź, dnia 5 kwietnia 2017 rokuZnak sprawy: MZŻ.A.263.7.2017

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro na dostawę środków czystościowych do 30 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax 42 632-23-61 wew. 21. tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61.
  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
  3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystościowych do 30 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.
  4. Wymagany termin realizacji zamówienia do 12 kwietnia 2017 roku.
  5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 04.04.2017r. o godzinie 12:00.
  7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Hanna Nowicka st. inspektor ds. administracyjno - gospodarczych i Małgorzata Barczyńska st. inspektor ds. administracyjno - gospodarczych, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew. 37, 42 632-24-08 wew. 37; fax 42 632-23-61, kom. 501 329 767, adres e-mail : biuro@mzz.lodz.pl
  8. Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

33760000-5 – Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
39510000-0 Wyroby włókiennicze w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym
39800000-0 Środki czyszczące i polerujące
39200000-4 Wyposażenie domowe
18400000-3 Odzież specjalna i dodatki


Do pobrania:

  1. Opis przedmiotu zamówienia  
  2. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

Łódź, dnia 30-03-2017 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 30.03.2017 11:31
Dokument oglądany razy: 267
Nie podlega Ustawie