bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa jaj kurzych i jaj przepiórczych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 

oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.2.2017

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została wybrana najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium, z najniższą ceną:

Oferta nr 2 złożona przez firmę:

KAFIR Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 6
95-030 Stara Gadka
liczba otrzymanych punktów – 100 pkt

Ofertę złożyła również firma:

Oferta nr 1 -
Handel Obwoźny Hurtowy Artykułami
Spożywczymi Pochodzenia Krajowego
A.R.W. Gawinek
ul. Zagonowa 55
91-232 Łódź
liczba otrzymanych punktów – 99,98 pkt


Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia w dniu 8 lutego 2017 r.

Łódź, dnia 30 stycznia 2017 rokuoznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.2.2017


Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax 42 632-23-61 wew. 21. tel. 42 632-24-08, 42 639-98-27, 42 632-23-61,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 03. 2017r. do 28. 02. 2018 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 23.01.2017r. o godzinie 12:00.
7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są w sprawach:
a. merytorycznych: Katarzyna Loszek – główny specjalista ds. żywienia, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew.37 , 42 632-24-08 wew. 37; fax 42 632-23-61, kom. 501 329 767,
b. proceduralnych: Hanna Nowicka – starszy inspektor ds. administracyjno – gospodarczych, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61, 42 632-24-08; fax 42 632-23-61, kom. 515 062 504
c. Adres e-mailowy: h.nowicka@mzz.lodz.pl , k.loszek@mzz.lodz.pl
8. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
03100000-2 – produkty rolnictwa i ogrodnictwa
031425003 - jaja

Do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami


Łódź, dnia 12 stycznia 2017 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 12.01.2017 14:35
Dokument oglądany razy: 321
Nie podlega Ustawie