bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa olei i tłuszczy roślinnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.1.2017


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę olei i tłuszczy roślinnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została wybrana oferta:

Oferta nr 1 złożona przez firmę:

„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź

liczba otrzymanych punktów – 100 pkt


Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia w dniu 24 stycznia 2017 r.


Łódź, dnia 16 stycznia 2017 roku oznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.1.2017


Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę olei i tłuszczy roślinnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Zamawiający: Miasto Łódź, z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, w imieniu którego działa Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olei i tłuszczy roślinnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 02. 2017r. do 31. 01. 2018 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 13.01.2017r.
7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są w sprawach:
a. merytorycznych: Katarzyna Loszek – główny specjalista ds. żywienia, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew.37 , 42 632-24-08 wew. 37; fax 42 632-23-61, kom. 501 329 767,
b. proceduralnych: Hanna Nowicka – starszy inspektor ds. administracyjno – gospodarczych, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61, 42 632-24-08; fax 42 632-23-61, kom. 515 062 504
c. Adres e-mailowy: h.nowicka@mzz.lodz.pl , k.loszek@mzz.lodz.pl
8. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
15400000-2 – oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce

Do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia z Załącznikami

Łódź, dnia 04 stycznia 2017 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 04.01.2017 13:30
Dokument oglądany razy: 281
Nie podlega Ustawie