bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa wody mineralnej lub źródlanej do 30 żłobków

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.7.2016


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę naturalnej wody źródlanej, niegazowanej niskozmineralizowanej, niskosodowej (zawartość sodu nie więcej niż 15mg/l sodu) - w opakowaniach plastikowych - butelkach bezzwrotnych typu PET o pojemności 5 - 6 l, typu Primavera, Żywiec Zdrój, posiadającej atest PZH i spełniającej wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31. 03. 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. 2011 r. nr 85 poz. 466). do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, wpłynęła jedna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego:

oferta złożona przez firmę:
„EURO – CODE”
Spółka jawna
K.J. MORZYWOŁEK
ul. Węgierska 119
33-300 Nowy Sącz
wykonanie zamówienia za cenę z VAT 10 691,30 zł


Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia w dniu 28 grudnia 2016r.


Łódź, dnia 16 grudnia 2016 roku



 oznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.7.2016

Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę naturalnej wody źródlanej, niegazowanej niskozmineralizowanej, niskosodowej (zawartość sodu nie więcej niż 15mg/l sodu) - w opakowaniach plastikowych - butelkach bezzwrotnych typu PET o pojemności 5 - 6 l, typu Primavera, Żywiec Zdrój, posiadającej atest PZH i spełniającej wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31. 03. 2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. 2011 r. nr 85 poz. 466). do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wody źródlanej do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 01. 2017r. do 31. 12. 2017 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć, w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 13 (sekretariat) lub przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@mzz.lodz.pl. Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2016r. do godz. 12:00.
7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są w sprawach:
a. merytorycznych: Katarzyna Loszek – główny specjalista ds. żywienia, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew.37 , 42 632-24-08 wew. 37; fax 42 632-23-61, kom. 501 329 767,
b. proceduralnych: Hanna Nowicka – starszy inspektor ds. administracyjno – gospodarczych, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61, 42 632-24-08; fax 42 632-23-61, kom. 515 062 504
c. Adres e-mailowy: h.nowicka@mzz.lodz.pl , k.loszek@mzz.lodz.pl
8. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
15981000-8 – wody mineralne

Pliki do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Łódź, dnia 06 grudnia 2016 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 06.12.2016 09:00
Dokument oglądany razy: 236
Nie podlega Ustawie