bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/A/262/15/11 Przetarg nieograniczony na dostawę mebli dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Numer sprawy MZŻ/A/262/15/11
Biuletyn UZP – 288087 – 2011 data zamieszczenia 04-11-2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a ,fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl/przetargi
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- do 15-12-2011 r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:
7.5.1. Oświadczenie Wykonawcy bądź kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 14.08.2011r.,
7.5.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp, złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy,
7.5.3. kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj. po dniu 14.05.2011r.,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie stwierdzające, że nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego – złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
Złożenie przez osobę fizyczną oświadczenia zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ czyni zadość wymogowi złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej.
7.5.7. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605).
7.6. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7.7. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Wadium – nie dotyczy.
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena- 100pkt.
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) 14.11.2011 r. do godz. 10:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z Art.. 67 ust 1 pkt 7 Pzp.
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Hanna Nowicka , Anna Rudyk
Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: 39100000-3 – meble

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Formularz ofertowy
  3. Formularz cenowy
  4. Oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków
  5. Oświadczenie o spełnianiu warunków
  6. Wzór umowy
  7. Miejsca dostaw
  8. Wykaz mebli w podziale na żłobki

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/15/11
Biuletyn UZP – 288087 – 2011 data zamieszczenia 04-11-2011


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę mebli wraz z montażem dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi o wartości poniżej 193 000 EURO została wybrana najkorzystniejsza oferta , z najniższą ceną, złożona przez:

Przedsiębiorstwo

Handlowo-Produkcyjne
AKMA Podstawski Zbigniew
ul. Długa 43
33-132 Niedomice
za cenę z VAT 64 374,51 zł - 100 pkt.

Ponadto oferty złożyły firmy:
Oferta Nr 2
Zakład Remontowo – Budowlany
i Stolarstwo Usługowe
Dźwigar s.c. Izabela Rogalińska-Kokoszka, Jarosław Kokoszka
Męcka Wola 27; 98 – 200 Sieradz
za cenę z VAT 79 659,78 zł – 80,81 pkt.

Oferta Nr 3
„Moje Bambino” Sp. z o.o.
ul. Gdańska 80
90-613 Łódź
za cenę z VAT 72 323,72 zł – 89,01 pkt.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od daty ogłoszenia.

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/15/11
Biuletyn UZP – 288087 – 2011 data zamieszczenia 04-11-2011

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

(czynność powtórzona)

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w następstwie uchylenia się od zawarcia umowy Wykonawcy, Pana Zbigniewa Podstawskiego prowadzącego Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA 33-132 Niedomice, ul. Długa 43 - którego oferta została wybrana, na podstawie Art. 94 ust. 3 Pzp wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny tj. Ofertę Nr 3 złożoną przez firmę:

„Moje Bambino” Sp. z o.o.
ul. Gdańska 80
90-613 Łódź
za cenę z VAT 72 323,72 zł

Łódź, dnia 22 listopada 2011 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

UZP NR 310019 -2011 data zamieszczenia 28-11-2011 r.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 193 000 euro na dostawę mebli dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi została zawarta umowa z firmą:
„Moje Bambino” Sp. z o.o.
ul. Gdańska 80
90-613 Łódź
za cenę z VAT 72 323,72 zł


Łódź, dnia 28 listopada 2011 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 04.11.2011 10:39
Dokument oglądany razy: 822
Podlega Ustawie