bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.263.6.2016

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, została wybrana najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium, z najniższą ceną:

Oferta nr 1 złożona przez firmę:

Firma Handlowo – Usługowa „EGRO”
Grzegorz Roswag
ul. Warszawska 149/151, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Piotrkowska 204/210, 90-369 Łódź

liczba otrzymanych punktów – 100pkt

Ofertę złożyła również firma:

Oferta nr 2 -
„BRACIA LEDZION”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź

liczba otrzymanych punktów – 81,50pkt


Zamawiający informuje, iż Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy będącym załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia w dniu 24 października 2016r.

Łódź, dnia 17 października 2016 rokuoznaczenie sprawy MZŻ.Ż.263.6.2016

Postępowanie poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


1. Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa miodu naturalnego do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 11. 2016r. do 30. 10. 2017 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi , ul. Zachodnia 55a , w pokoju nr 13 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 14.10.2016r. do godz. 12:00.
7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są w sprawach:
a. merytorycznych: Katarzyna Loszek – główny specjalista ds. żywienia, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew.37 , 42 632-24-08 wew. 37; fax 42 632-23-61, kom. 501 329 767,
b. proceduralnych: Hanna Nowicka – starszy inspektor ds. administracyjno – gospodarczych, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61, 42 632-24-08; fax 42 632-23-61, kom. 515 062 504
c. Adres e-mailowy: h.nowicka@mzz.lodz.pl , k.loszek@mzz.lodz.pl
8. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
03100000-2 – produkty rolnictwa i ogrodnictwa
03142100-9 – miód naturalny

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami


Łódź, dnia 07 października 2016 r.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 07.10.2016 13:01
Dokument oglądany razy: 287
Nie podlega Ustawie