bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/A/262/11B/11 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę świeżego mięsa i produktów mięsnych

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Numer sprawy MZŻ/A/262/11B/11
Biuletyn UZP 292647-2011 data zamieszczenia 09-11-2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a , fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27, (42) 632-23-61,
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego mięsa i produktów mięsnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi:
Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy , od poniedziałku do piątku , 3 razy w tygodniu w godzinach 6:30 - 8:00.
Nie dopuszcza się składanie oferty częściowej.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia :
- od 01. 12. 2011r. do 30. 11. 2012 r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7.5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:
7.5.1. oświadczenie Wykonawcy bądź kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 18.08.2011r.,
7.5.2. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp, złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy,
7.5.3. kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj. po dniu 18.05.2011 r., a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie stwierdzające, że nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego – złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
Złożenie przez osobę fizyczną oświadczenia zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ czyni zadość wymogowi złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej.
7.5.4. oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP,
7.5.5. wykaz co najmniej trzech środków transportu przystosowanych do przewozu artykułów spożywczych, lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego,
7.5.6. decyzje lub zaświadczenia lub opinie wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi – dopuszczające środki transportu wskazane w wykazie pojazdów do przewozu artykułów spożywczych,
7.5.7. polisa OC a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
7.5.8. decyzja administracyjna o spełnianiu wymagań w zakresie higieny i kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego wydanej zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127) przez właściwy terytorialnie organ Inspekcji Weterynaryjnej lub decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia lub przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225)- jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.9. zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.5.10.jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605).
7.6. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7.7. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Wadium – nie dotyczy.
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena- 100pkt.
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) 18.11.2011 r. do godz. 9:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z Art. 67 ust 1 pkt 7 Pzp.
16. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami: Hanna Nowicka , Katarzyna Loszek
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
15100000-9 – świeże mięso i wyroby mięsne

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Formularz ofertowy
  3. Formularz cenowy
  4. Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach
  5. Oświadczenie o spełnianiu warunków
  6. Wzór umowy wraz z protokołem reklamacyjnym
  7. Wykaz żłobków
  8. Oświadczenie o rozpoczęciu wdrażania norm HACCP
  9. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów

Łódź, dnia 9 listopada 2011 r.

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/11B/11
UZP NR 292647-2011 z dnia 09-11-2011 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę świeżego mięsa i produktów mięsnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi został unieważniony na podstawie Art.93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty.


Łódź, dnia 18 listopada 2011 r.


Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 09.11.2011 13:50
Dokument oglądany razy: 606
Podlega Ustawie