bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.15.2016 przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochroniarskich dla potrzeb Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w okresie od 01.10.2016r. do 30.09.2019r.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Łódź, dnia 18 sierpnia 2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP nr 183507 – 2016 z dnia 18.08.2016

Numer sprawy: MZŻ.T.262.15.2016

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług ochroniarskich dla potrzeb Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w okresie od 01.10.2016 do 30.09.2019 została zawarta umowa z:


Agencja Ochrony Eskort Sp. z o.o.
94-111 Łódź, ul. Obywatelska 201
za cenę z VAT – 81 475,20 zł


Łódź, dnia 29 lipca 2016 roku


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Numer sprawy : MZŻ.T.262.15.2016


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług ochroniarskich dla potrzeb Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w okresie od 01.10.2016 r. do 30.09.2019 r. została wybrana najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oferta złożona przez: POBIERZ OGŁOSZENIE


Numer sprawy MZŻ.T.262.15.2016 

Łódź, dnia 20 lipca 2016 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr BZP 145281 – 2016 z dnia 20.07.2016 roku

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. 42 632-24-08, 42 632-23-61, fax 42 632-23-61 wew. 21
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochroniarskich dla potrzeb Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w okresie od 01.10.2016r. do 30.09.2019r.
Szczegółowy zakres usług obejmuje monitorowanie, konserwowanie systemów alarmowych i konwojowanie wartości pieniężnych oraz konserwowanie systemów przeciwpożarowych.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia - zgodnie z harmonogramem określonym w siwz.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia.
7.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
7.5.1. są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
7.5.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,
7.6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
w wysokości 1 000 zł.
9. Kryteria oceny ofert:
9.1. cena – 94 pkt,
9.2. ilość bezpłatnych nieuzasadnionych przyjazdów grupy interwencyjnej w miesiącu – 6 pkt,
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 28 lipca 2016 do godz. 10:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – w przypadku posiadania środków finansowych zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
16. Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:
Stanisław Orliński - starszy inspektor ds. techniczno- ekonomicznych –elektryczne,
Anna Majewska - starszy inspektor ds. administracyjno– ekonomicznych,
w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew. 36, 42 632-24-08 wew. 36; fax 42 632-23-61, kom. 515 062 503.
Adres mailowy: techniczny@mzz.lodz.pl, anna.majewska@mzz.lodz.pl
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
79710000-4 - usługi ochroniarskie

Dokumenty do pobrania:

POBIERZ

Opublikował: Informatyk 1
Publikacja dnia: 20.07.2016 11:24
Dokument oglądany razy: 331
Podlega Ustawie