bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.8.2016 Przetarg nieograniczony na dostosowanie budynku do wymogów przepisów w zakresie p.poż.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Numer sprawy MZŻ.T.262.8.2016


Łódź, dnia 7 lipca 2016 roku


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 124629-2016 z dnia 07.07.2016


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostosowanie budynku do wymogów przepisów w zakresie ppoż. została zawarta umowa z:


Nowator sp. z o.o.
ul. Brukowa 26
91-341 Łódź
Cena brutto: 99 796,44 zł


Łódź, dnia 20 czerwca 2016 roku

Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.8.2016


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostosowanie budynku do wymogów przepisów w zakresie p.poż.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 16 czerwca 2016 roku wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na dostosowanie budynku do wymogów przepisów w zakresie p.poż.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Miejski Zespół Żłobków w Łodzi ujawnia treść zapytań i udziela odpowiedzi:

pytanie i odpowiedż


Nr MZŻ.T.262.8.2016

Łódź, dnia 30.06.2016r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

(pobierz)


Łódź, dnia 15 czerwca 2016 roku

Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.8.2016


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostosowanie budynku do wymogów przepisów w zakresie p.poż.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 15 czerwca 2016 roku wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na dostosowanie budynku do wymogów przepisów w zakresie p.poż.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Miejski Zespół Żłobków w Łodzi ujawnia treść zapytań i udziela odpowiedzi:

1. pytanie nr 1 i odpowiedź

2. pytanie nr 2 i odpowiedź


Numer sprawy MZŻ.T.262.8.2016

Łódź, dnia 10 czerwca 2016 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr BZP 80101-2016z dnia 10.06.2016

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 5, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku do wymogów przepisów w zakresie p.poż.
Szczegółowy zakres prac obejmuje:
1.1. zabudowa klatek schodowych wraz z systemem oddymiającym i oświetleniem ewakuacyjnym w żłobku nr 4 przy
ul. Inowrocławskiej 5a,
1.2. montaż klap z systemem oddymiającym klatek schodowych w żłobku nr 17 przy ul. Siarczanej 11.
Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty częściowej.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia - zgodnie z harmonogramem określonym w siwz.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia.
7.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
7.5.1. są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
7.5.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,
7.6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w wysokości 2 000 zł.
9. Kryteria oceny ofert:
9.1. cena – 96 pkt,
9.2. gwarancja – 4 pkt,
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 27 czerwca 2016 do godz. 10:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – w przypadku posiadania środków finansowych zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
16. Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:
Stanisław Orliński - starszy inspektor ds. techniczno- ekonomicznych –elektryczne,
Janusz Wielemborek - starszy inspektor ds. techniczno- ekonomicznych –budowlane,
Anna Majewska - starszy inspektor ds. administracyjno– ekonomicznych,
w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew. 36, 42 632-24-08 wew. 36; fax 42 632-23-61, kom. 515 062 503.
Adres mailowy: techniczny@mzz.lodz.pl, anna.majewska@mzz.lodz.pl
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

Dokumenty do pobrania

1. dokumenty (siwz, załącznik nr 1,2,3,3a,4,4a,6,7,8,9)

2. Dokumentacja projektowa (zalacznik nr 5):]

zlobek nr 4

żłobek nr 17

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 10.06.2016 12:33
Dokument oglądany razy: 381
Podlega Ustawie