bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ.T.262.7.2016 Przeterg nieograniczony na wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w żłobku nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7 i w żłobku nr 12 przy ul. Tokarzewskiego 53

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Numer sprawy MZŻ.T.262.7.2016


Łódź, dnia 20 czerwca 2016 roku


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 94621-2016 z dnia 20.06.2016


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w żłobku nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7 i w żłobku nr 12 przy ul. Tokarzewskiego 53 została zawarta umowa z:

PW Elektro-BUD
Andrzej Pachowski i Jan Osiński,
ul. Wigury 21, 93-319 Łódź
Cena z VAT: 51 915,47 zł


Nr MZŻ.T.262.7.2016

Łódź, dnia 06.06.2016r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

pobierz


Numer sprawy MZŻ.T.262.7.2016

Łódź, dnia 20 maja 2016 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr BZP 128926-2016 z dnia 20.05.2016

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a
2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 euro.
3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 5, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.bip.mzz.lodz.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w żłobku nr 8 przyul. Starorudzkiej 5/7 i w żłobku nr 12 przy ul. Tokarzewskiego 53.
Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty częściowej.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia - zgodnie z harmonogramem określonym w siwz.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:
7.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
7.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
7.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia.
7.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :
7.5.1. są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
7.5.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,
7.6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.
8. Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w wysokości 1 200 zł.
9. Kryteria oceny ofert:
9.1. cena – 96 pkt,
9.2. gwarancja – 4 pkt,
10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 6 czerwca 2016 do godz. 10:00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
14. Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy.
15. Zamówienie uzupełniające – w przypadku posiadania środków finansowych zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
16. Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:
Stanisław Orliński - - starszy inspektor ds. techniczno- ekonomicznych –elektryczne,
Anna Majewska - starszy inspektor ds. administracyjno– ekonomicznych,
w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew. 36, 42 632-24-08 wew. 36; fax 42 632-23-61, kom. 515 062 503.
Adres mailowy: techniczny@mzz.lodz.pl, anna.majewska@mzz.lodz.pl
17. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
45300000-1 Roboty instalacyjne

POBIERZ

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 23.05.2016 07:55
Dokument oglądany razy: 331
Podlega Ustawie